Wat iedereen moet weten over vaccinaties

Gastbijdrage van Hagen Jonker,
arts voor homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde

Sinds enige jaren verdiep ik mij in de gang van zaken rond vaccinaties. De resultaten van mijn onderzoek heb ik als ronduit schokkend ervaren.
De Australische wetenschapper Viera Scheibner was naar mijn weten de eerste die diepgaand onderzoek verrichtte naar de gevolgen van vaccinaties. Zij onderzocht duizenden publicaties over vaccinaties en ontdekte dat vaccins mensen (en vooral baby’s) kunnen vergiftigen met daarbij behorende schadelijk effecten op hun gezondheid. Het boek Vaccination dat zij schreef, heeft als ondertitel 100 years of Orthodox Research shows that Vaccines Represent a Medical Assault on the Immune System. Dus een aanval van de conventionele geneeskunde op het immuunsysteem.
Geïnspireerd door haar heeft medisch journaliste Désirée Röver in Nederland zeer veel literatuuronderzoek gedaan naar de werking van vaccins. Van haar boek Baarmoederhalskanker, met als ondertitel HPV-vaccins als een Deus ex vagina, van haar artikelen en haar website heb ik veel geleerd.

Ook de boeken van Door Frankema Vaccin vrij, Anneke Bleeker Wat je niet verteld wordt over vaccinaties en het boek van Ciska Buis, Noor Prent en Tineke Schaper met als titel Vaccinaties doorgeprikt bevatten een schat aan informatie waarvan iedere (aanstaande) ouder op de hoogte zou moeten zijn.
Op YouTube is de uitzending te zien van de Healing Sound Movement getiteld De Waarheid over vaccinaties. Dit is een drie uur durend rondetafelgesprek met John Costemulder, Désirée Röver, Door Frankema en Hans Moolenburgh. Deze uitzending is buitengewoon informatief voor mensen die zich in de problematiek rond vaccinaties wil verdiepen. Hetzelfde geldt voor de site wanttoknow.nl die zeer veel goede artikelen over vaccinaties biedt (het meest recente is tevens het meest huiveringwekkende).

Zelf kwam ik via YouTube bij Dr. Suzanne Humphries terecht.
De Amerikaanse Dr. Suzanne Humphries, internist en nefrologe, werd in haar praktijk regelmatig geconfronteerd met nierfunctiestoornissen na vaccinatie. Helaas bleken dergelijke gebeurtenissen binnen haar beroepsgroep niet bespreekbaar.

COVERAls zij meldde dat er nierfunctiestoornissen ontstonden na het gebruik van bijvoorbeeld antibiotica of pijnstillers dan werd dit door haar collega’s wel serieus genomen. Voor vaccinaties was dit niet het geval. Deze waren boven alle kritiek en twijfel verheven. Het werd onmogelijk geacht dat vaccinaties bijwerkingen, dan wel negatieve gezondheidseffecten zouden kunnen hebben.

Dit kon zij niet accepteren en sindsdien onderzoekt zij alles op het gebied van vaccinaties en is zij van een oorspronkelijke voorstander veranderd in een tegenstander van vaccinaties. Niet uit een geloof of overtuiging, maar door de bevindingen tijdens haar research.

Naar mijn mening zou iedereen die met patiënten te maken heeft het boek moeten lezen dat zij samen met Roman Bystrianyk geschreven heeft. Het heet Dissolving Illusions, Disease, Vaccines, and the Forgotten History. Dit boek is vertaald in het Duits met als titel Die Impf-Illusion.

In dit boek kwam ik ook de uitspraak tegen van J.F. Kennedy (1917-1963):

‘De grootste vijand van de waarheid is niet de opzettelijke of de achterbakse leugen,
maar de hardnekkige door iedereen aanvaarde onrealistische mythe.
Het geloof in de mythe maakt het makkelijk een mening te hebben
zonder dat men verder hoeft na te denken’

Dr. Humphries stelt dat artsen wat betreft vaccinaties alleen weten wat ze op de universiteit en door de farmaceutische industrie als zaligmakend wordt bijgebracht en verder niets. Aldus ontstaat de mythe die vervolgens als waarheid wordt aangenomen. Er is geen reden om te veronderstellen dat Nederland hierop een uitzondering zou zijn.

In het nu volgende weerleg ik zeven hardnekkige mythen rondom vaccinaties.


Mythe 1: gevaarlijke kinderziektes zijn verdwenen door vaccinatie

Kinderziektes zijn niet verdwenen door vaccinatie. Dat blijkt uit onderstaande grafiek, die toont dat het optreden van kinderziektes en de bijhorende mortaliteit al dramatisch waren afgenomen voordat men met vaccineren begon (bron: lezing Dr. Suzanne Humphries).

Afbeelding 1

De besmettelijke kinderziekten zijn verdwenen door verbeterde sanitaire omstandigheden, verbeterde hygiëne, verbeterde huisvesting, verbeterde arbeidsomstandigheden en verbeterde voeding.

Ook de bewering dat kinderziekten als kinkhoest, mazelen etcetera gevaarlijk zijn is niet juist, zoals onderstaande grafiek aantoont. De mortaliteit van kinkhoest was al dramatisch afgenomen (zie onderstaande figuur) toen men met vaccineren begon. Vergelijkbare grafieken zijn er van mazelen en roodvonk. Er was wel een vaccin tegen roodvonk ontwikkeld, doch dit is niet in gebruik genomen vanwege de te hoge toxiciteit. Desalniettemin is de afname van roodvonk vergelijkbaar met die van kinkhoest en mazelen.
Dit is toch zeer opmerkelijk te noemen en zou een mens aan het denken moeten zetten.

Nog een voorbeeld: eenzelfde grafiek voor kinkhoest (1838-1978).
Zie de website van Dr. Suzanne Humphries voor nog veel meer statistisch bronnenmateriaal.

Afbeelding 2a

Vooral in de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw leefden de mensen voor een groot gedeelte in de steden onder erbarmelijke omstandigheden. Daarom is het begrijpelijk dat kinderziekten toen wel vaak ernstig en dodelijk verliepen. Door de cijfers uit die tijd te hanteren wordt de mensen angst aangejaagd en kunnen zij geen serieuze afweging maken om te vaccineren of niet te vaccineren. Er is er geen sprake van een juiste voorlichting.

Mythe 2: vaccins zijn veilig, men weet waar men mee bezig is

Vaccins worden gekweekt op voedingsbodems verkregen vanuit de volgende bronnen: weefsels van honden, apennieren, rupsen, varkensmaag, kippeneiwit, dierlijk bloed, dierlijk eiwit en foetaal menselijk weefsel. Zie onderstaande afbeelding uit de lezing van dr. Suzanne Humphries.

Afbeelding 3

Hierdoor komt dierlijk en menselijk DNA in het vaccin terecht, dat vervolgens ingespoten wordt in het menselijk lichaam, waardoor een besmetting kan optreden van het menselijk genoom, het menselijke genetische materiaal.
Men moet zich afvragen wat de lange termijn effecten zijn van het inspuiten van dierlijk en menselijk DNA bij kinderen en volwassenen.

Mythe 3: De bijwerkingen van vaccins worden serieus genomen

In Nederland kan men bijwerkingen melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb, een instituut dat nauwe banden heeft met het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu), van waaruit het ook is opgericht. RIVM en Lareb bevinden zich in hetzelfde gebouw, het personeel van beide instellingen gebruikt dezelfde faciliteiten. Dit is wellicht niet bevorderlijk voor de zo gewenste volstrekt onafhankelijke opstelling.

Om mij verder te verdiepen in de vaccinatie problematiek heb ik via Google de gemelde bijwerkingen waar het Lareb verslag van doet opgezocht.
Onderstaand de gegevens zoals deze zijn gepubliceerd door het Lareb over het jaar 2013 (bron: pdf). Bepaald niet alleen onschuldige bijwerkingen. Zelfs vier meldingen van overlijden!

Afbeelding 4a

Wat mij speciaal trof was het commentaar van het Lareb op het huilen na vaccinatie:
“Huilen is een bekende en vaak gemelde bijwerking. Er waren 274 meldingen van huilen, variërend van gewoon huilen tot huilen en/of schreeuwen met ongewone duur, toon of intensiteit. Dit werd vooral gemeld bij jonge zuigelingen na de DKTP-Hib-HepB- en Pneuvaccinatie.  In veel gevallen huilde het kind langer of anders dan de ouders van hen gewend waren, of was het kind ontroostbaar (n=138). In sommige gevallen was sprake van ‘persistent crying’ (n=40), waarbij het huilen hoog van toon was en langer duurde dan drie uur onafgebroken. Voor de ouders is dit een zeer onaangename ervaring”.

Is dit niet een kille onbegrijpelijke formulering? Denkt niet ieder zinnig mens aan wat het kind op zulk een moment doormaakt? Wat te denken van het kind dat zo huilt, is dat niet alarmerend?
Vooral het persistent crying, het onafgebroken huilen op hoge toon en langer dan 3 uur, moet toch als zeer ernstig en verontrustend gezien worden.
Staan de hersenen in brand? Kan dit niet het begin zijn van een stagneren van de ontwikkeling van het kind? En wordt enige dagen later bij nieuw optredende klachten het verband nog gelegd met de vaccinatie? Moet dit niet als een ernstige bijwerking gezien worden?

De Amerikaanse neurochirurg Dr. Russell Blaylock is ervan overtuigd dat als gevolg van vaccinatie een ontstekingreactie in de hersenen kan optreden door de prikkeling van de microgliacellen.
Op YouTube is zijn lezing te zien: How vaccines harm child brain development.
Het wordt eentonig, maar ook van deze lezing zou iedereen die met jonge kinderen te maken heeft kennis moeten nemen. Ook gerapporteerde stuipachtige aanvallen kunnen een teken zijn van neurologische schade die zich pas later openbaart. Het Lareb noemt dit echter niet ernstig.

Het Lareb noemt alleen onderstaande meldingen ernstig:
4 meldingen van het overlijden van een patiënt na vaccinatie, 11 levensbedreigende gebeurtenissen, 82 ziekenhuisopnames en 3 van een blijvende beperking.

Het is nog maar de vraag of dit alle bijwerkingen zijn na vaccinatie of dat het slechts het topje van de ijsberg is, want:
1) Lang niet alle complicaties na vaccinaties worden gemeld. Artsen zijn niet geneigd om bij klachten een verband te leggen met vaccinaties;
2) De meldingen van bijwerkingen van vaccins worden beoordeeld door deskundige medewerkers van het Lareb. Naar mijn idee geen garantie voor een objectieve beoordeling. Mensen die complicaties melden bij het Lareb vertellen dat men in eerste instantie altijd probeert de zaak te bagatelliseren.

Denk aan de acht jaar oude jongen Freek Hagoort. Hij overleed op 9 maart 2009; drie dagen nadat hij gevaccineerd was tegen Bof, Mazelen, Rode hond, Difterie, Tetanus, Polio, (BMR-DTP).
Het onderzoek door de autoriteiten van het RIVM, verantwoordelijk voor het Rijksvaccinatieprogramma en de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg), wees een verband tussen vaccinatie en overlijden van de hand. Freek’s dood zou volgens de onderzoekscommissie een toevallig fataal aflopende griep zijn geweest. Die conclusie werd getrokken omdat er geen literatuur zou zijn over een geval als dat van Freek.

Dit alles in aanmerking nemend zou het wel zo kunnen zijn dat het aantal gevallen van overlijden en ernstige complicaties een stuk hoger ligt. Dr. Russell Blaylock schat dat in Amerika maar 20% van de bijwerkingen na vaccinaties door kinderartsen vermeld wordt.

Mythe 4: de werking van vaccins is goed onderzocht

Wat betreft vergelijkende studies: Dr. Suzanne Humphries stelt dat er door de overheid of door de vaccins producerende firma’s NOOIT een vergelijkend onderzoek is gedaan tussen ongevaccineerde en gevaccineerde kinderen.
Dit wordt bevestigd door de uitspraak van Dr. Coleen Boyle van het CDC (Centre of Disease Control in Amerika). In een debat met de republikein Bill Posey zegt zij: We have never studied vaccinated versus unvaccinated. (bron, vierde video op de pagina)

Ook in Nederland zijn er nooit onderzoeken verricht waarbij ongevaccineerde kinderen vergeleken werden met gevaccineerde kinderen. Als reden geeft men aan dat geen enkel kind deze ‘heilzame therapie’ onthouden mag worden en dat onderzoek daarom op voorhand zinloos is.

Tegenwoordig zijn er veel kinderen niet gevaccineerd. Vergelijkende studies tussen gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen zijn dus wel mogelijk. In Duitsland zijn deze wel verricht. Ik noem twee grote onderzoeken:

1) De studie onder leiding van dr. Andreas Bachmair
In September 2011 publiceerden Duitse onderzoekers onder leiding van dr. Andreas Bachmair, een Duitse klassiek homeopaat, een longitudinale studie bij 8000 ongevaccineerde kinderen, variërend in leeftijd van 0-19 jaar. De resultaten werden vergeleken met een andere Duitse studie (KiGGS) die een nog groter groep gevaccineerde kinderen (17461) tussen de 0-17 jaar onderzocht. De resultaten zijn hieronder te zien (blauw is gevaccineerd, rood niet).

Afbeelding 6

De KiGGS-studie laat onder meer zien dat 18% van de gevaccineerde kinderen lijden aan astma en chronische bronchitis, 10,7 % aan hooikoorts en 13,2% aan neurodermitis. Bij het onderzoek van de 8000 ongevaccineerde bleek dat 2,4 % leed aan astma en chronische bronchitis, 3% aan hooikoorts en 7% aan neurodermitis.
Al met al bleken ongevaccineerde kinderen gezonder te zijn dan gevaccineerde kinderen.

2) De studie van het Robert Koch instituut
Het Robert Koch instituut onderzocht gedurende drie jaar 18.000 kinderen tussen 0 en 17 jaar, middels de anamnese en onderzoek van bloed en urine. Per kind werden 1500 gegevens verzameld. Op deze wijze werden meer dan 27 miljoen gegevens verkregen. De studie was groot genoeg om een goed beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van de Duitse kinderen. Hierdoor was het wetenschappelijk verantwoord om conclusies te trekken uit de verkregen gegevens. Ongevaccineerde en gevaccineerde kinderen werden vergeleken wat betreft allergieën en andere chronische ziekten (gevaccineerd is rood, ongevaccineerd is groen).

Afbeelding 7

Hierbij bleken de percentages van hooikoorts (rhumes des foins) tussen niet gevaccineerd en gevaccineerd 7,1%, resp.16,79%, en bij nikkelallergie (allergie au nickel) 2,79%, resp.13,94%, te bedragen. Deze verschillen zijn significant te noemen. Echter, bij de grote groep mensen bij wie bekend is dat vaccinatie het immuunsysteem verstoort wekt dit geen verbazing.

Afbeelding 8

Ook wat concentratieproblem TDA/H (concentratie problemen), spraakproblemen (Orthophoniste) en de noodzaak tot het dragen van een bril (Lunettes) waren niet-gevaccineerden in het voordeel. De bij dit onderzoek betrokken oogarts dr. Buchwald zag in het oog kleine schadelijke effecten ontstaan na vaccinatie.

AFBEELDING 9b
Er blijken grote verschillen te bestaan bij het optreden van ziektes tussen gevaccineerde en niet gevaccineerde kinderen. Zoals uit bovenstaande figuur blijkt, komt scoliose bij niet-gevaccineerde kinderen in deze studie niet voor. Daarentegen is het percentage bij gevaccineerde kinderen 5,31%.
Zoals is eveneens te zien in bovenstaand figuur dat niet gevaccineerde kinderen minder vatbaar zijn voor longontstekingen en middenoorontstekingen.

Tenslotte bleek de weerstand van ongevaccineerde kinderen het beste. Gedurende de 12 maanden van het onderzoek werd nagegaan hoe vaak kinderen een infectieuze aandoening doormaakten.
Bij niet gevaccineerde kinderen was dit gemiddeld 2,61 keer, bij kinderen met 1-10 vaccinaties 3,17 keer en bij kinderen met 11-30 vaccinaties 3,46 keer.

AFBEELDING 9

De onderzoekster Angelika Kögel-Schauz, (wiskundige), stelde dat dit te begrijpelijk is omdat ongevaccineerde kinderen wezenlijk gezonder zijn dan gevaccineerde kinderen omdat zij een beter (niet door vaccinaties belast) immuunsysteem bezitten. Angelika Kögel-Schauz is lid van de EFI in Duitsland die als doel heeft ouders te informeren over de gevaren van vaccinatie.
Ook in deze tweede studie bleken ongevaccineerde kinderen gezonder dan gevaccineerde kinderen.

Mythe 5: wij krijgen een goede objectieve voorlichting over vaccins

De voorlichting van het RIVM bestaat uit het benadrukken van het gevaar van kinderziekten en hoe deze gevaarlijke ziekten dankzij vaccinaties verdwenen zijn.
Dat vaccins ook bijwerkingen zouden kunnen hebben wordt nauwelijks vermeld en over de samenstelling van vaccins wordt niet gesproken. Een bijsluiter met vermelding welke ingrediënten gegeven worden krijgen de ouders nooit te zien. Bizar genoeg krijgt iedereen die een eenvoudige pijnstiller via de apotheek betrekt een uitgebreide bijsluiter met een heleboel overbodige gegevens.
Zoals ik al reeds eerder aangaf, worden vaccins gekweekt op voedingsbodems van dierlijk en menselijk weefsel. Daarnaast bevatten vaccins ook nog andere mogelijk schadelijke stoffen, zoals het giftige aluminium.

Een treffend voorbeeld in dit opzicht is de zeer tendentieuze voorlichting van Dr. Paul Offit van het Children’s Hospital van Philadelphia. Dr. Paul Offit propageert vaccinatie en is daarbij tevens patenthouder van één van de vaccins die kinderen in het eerste levensjaar gegeven wordt. Hiermee verdient hij miljoenen!
Wat betreft aluminium en zwangerschap stelt hij op zijn website het volgende:

AFBEELDING 10

Dat Aluminium een belangrijke rol zou spelen bij de ontwikkeling van een gezonde foetus is een aperte onwaarheid. Een erkende autoriteit op het gebied van de werking van Aluminium is de Japanner Dr. Kawahara. Hij stelt dat aluminium alom wordt beschouwd als neurotoxisch en dat deze stof schadelijk is voor meer dan tweehonderd belangrijke biologische (lichaams)functies en tal van schadelijke effecten bewerkstelligt in planten, dieren en mensen.

AFBEELDING 11

Dr Kawahara wijst verder op het verband tussen aluminium en de ziekte van Alzheimer.

Mythe 6: vaccinatie staat gelijk aan immunisatie

Vaccinatie sensibiliseert wel, maar immuniseert niet. Dus vaccinatie is niet gelijk te stellen aan immunisatie via een natuurlijke ziekte, zoals door het RIVM wordt beweerd. De wezenlijke verschillen zijn:

1) Bij het krijgen van een kinderziekte is de ziekteverwekker via de slijmvliezen binnengekomen en heeft het lichaam de kans gehad zich hierop in te stellen. Hierbij wordt de eerstelijns verdediging ingeschakeld. Het Ig A dat zich in het slijmvlies van de darm bevindt kan het virus al bestrijden. Daarna moet het virus nog de lever passeren, het grote ontgiftingsorgaan van ons lichaam, waarna het pas eventueel in de bloedbaan terecht kan komen.
Bij vaccinatie worden de ziekmakende producten direct via een onderhuidse injectie toegediend, waardoor zij snel in de bloedbaan terecht kunnen komen.
Kort gezegd: bij vaccinatie komt de verzwakte ziekteverwekker via een injectie (parenteraal) binnen en bij een natuurlijke ziekte oraal of via de slijmvliezen van de ademwegen. Het is volstrekt onjuist om vaccinatie gelijk te stellen aan het ontwikkelen van immuniteit als gevolg van het doormaken van een natuurlijke ziekte.

2) Daarbij komt dan nog dat het vaccin naast het verzwakte of gedode virus onder andere het bovengenoemde aluminium bevat, dit om de antilichaamproductie bij de gevaccineerde aan te jagen. Aluminium is neurotoxisch en kan door de onrijpe lever van de baby niet verwerkt worden. Het stapelt zich daarom in de weefels op, met name in de vetten. En juist het zenuwweefsel bevat veel vetten! Bij herhaalde vaccinaties stapelt nu het Aluminium zich in het lichaam op!!!

3) Bij het doormaken van een kinderziekte heeft het kind op dat moment met één ziekteverwekker te maken en bij vaccinatie met een aantal ziekteverwekkers en conserveringsmiddelen.

4) Bij het doormaken van een kinderziekte worden de cellulaire immuniteit en de humorale immuniteit (de antilichaamvorming) gestimuleerd, waardoor het immuunsysteem in balans blijft. Bij vaccinatie wordt alleen de antilichaamvorming gestimuleerd (en wel te heftig en te vroeg), waardoor het evenwicht tussen cellulaire en humorale immuniteit verstoord wordt.

Mythe 7: niet gevaccineerde kinderen vormen een gevaar voor gevaccineerde kinderen

Dat ongevaccineerde kinderen gevaccineerde kinderen in gevaar zouden brengen is een onlogische redenering. Immers, de gevaccineerde kinderen zijn ‘beschermd’ door het vaccin, ja toch?

Het omgekeerde blijkt het geval te zijn. Gevaccineerde kinderen blijken een besmettingbron te kunnen zijn. Recent was er nog een uitbraak van mazelen in Kroatië bij gevaccineerde kinderen. Hierbij werden ook niet gevaccineerde kinderen geïnfecteerd. Dat het om een stam ging uit het vaccin is met de huidige techniek na te gaan en dat bleek hier het geval te zijn. Vroeger kon men dit niet aantonen en werd ook nooit de link gelegd dat de besmetting door de vaccinatie zelf kon komen.
In de geschiedenis is het vaker voorgekomen dat gevaccineerde kinderen een besmettingsbron vormden en aanleiding gaven tot een epidemie. Een heftige polio-epidemie trad op in Amerika, veroorzaakt door gevaccineerde kinderen.

Het concept ‘kudde-immuniteit’ laat zich als volgt verklaren: gebleken is dat wanneer 95% van de kinderen bijvoorbeeld mazelen heeft doorgemaakt, met de daarbij optredende immuniteit, het verschijnsel zich voordeed dat mazelen tijdelijk niet meer voorkwam. Dit begrip stamt uit de tijd van voor de vaccinaties.

Mazelen is overigens een goed voorbeeld van een nadeel van vaccinaties in dit verband: moeders die zelf mazelen hebben doorgemaakt en hiervoor dus immuun zijn geworden, geven deze immuniteit door aan hun baby’s, waardoor deze op jonge leeftijd beschermd zijn tegen mazelen. Dit is temeer belangrijk omdat de ziekte op jonge leeftijd beduidend ernstiger kan verlopen.

Moeders die tegen mazelen gevaccineerd zijn, ontwikkelen niet zulk een levenslange immuniteit tegen de ziekte waardoor zij hun baby’s niet zo goed kunnen beschermen tegen mazelen op jeugdige leeftijd. Hierdoor zijn hun baby’s juist gevoeliger voor het krijgen van de ziekte.
Voordat er gevaccineerd werd kregen kinderen pas op latere leeftijd mazelen, zo omstreeks het zesde levensjaar. Rond deze leeftijd is mazelen geen gevaarlijke ziekte meer.
Ikzelf behoor nog tot de generatie die gewoon de mazelen gehad heeft. Ik heb het ook gehad. In mijn tijd maakte niemand zich druk om de mazelen.

Wat is het alternatief voor vaccineren?

Niet vaccineren. Je moet dan wel sterk in je schoenen staan en zelf goed geïnformeerd zijn over de vaccinatieproblematiek. Kiest men voor niet vaccineren, dan is het volgende BELANGRIJK:

Zorgen voor een goede voeding en een gezonde levenswijze met ritme en regelmaat.
Voor een baby is borstvoeding ideaal. Deze zorgt voor een goede ontwikkeling van het immuunsysteem; minimaal 6 maanden borstvoeding is optimaal.

Bij toch optredende kinderziekten: suppletie met sowieso vitamine C (per levensjaar 1 gram per dag is een goede regel) en vitamine D.
Bij mazelen bovendien vitamine A 4000 IE per dag .
Bij koorts in eerste instantie geen koortsdempende middelen en geen antibiotica, maar homeopathische behandeling, waarbij wij kunnen denken aan middelen als Aconitum, Belladonna, Eupatorium perfoliatum, Ferrum phosforicum en Gelsemium.

Tenslotte: Wel of niet vaccineren?

Die beslissing pas nemen na je uitvoering geïnformeerd te hebben over de voor- en nadelen van vaccinatie. Je moet dit zelf doen, van de overheid is geen objectieve voorlichting te verwachten; die is teveel afhankelijk van de farmaceutische industrie en die weer van het grote geld van de banken. Bovendien moet de industrie de aandeelhouders tevreden stellen. In de praktijk betekent dit dat steeds meer omzet en winst gegenereerd moeten worden. Daarom is het heel belangrijk dat je er zelf voor zorgt goed geïnformeerd te zijn.

Zeer goede boeken die je hierbij kunnen helpen zijn:
Vaccin Vrij van Door Frankema; uitgeverij Lemniscaat
Wat je niet verteld wordt over vaccinaties van Anneke Bleeker, uitgeverij Succesboeken
Vaccinaties doorgeprikt van Ciska Buis, Noor Prent en Tineke Schaper, uitgeverij Ankh-Hermes
Baarmoederhalskanker van Désirée Röver, uitgeverij Ankh Hermes.

Via You Tube:
De lezing over vaccinaties van dr. Suzanne Humphries: Lectures on vaccines and health, part one
De lezing van dr. Russel Blaylock over schade aan de hersenen na vaccinatie.
Uitzending van Healing Sound Movement: de Waarheid over vaccinaties ; een drie uur durend rondetafelgesprek met John Costemulder, Désirée Röver, Door Frankema en Hans Moolenburgh

Ook aanbevolen de volgende websites:
1) www.WantToknow.nl hierop zijn zeer veel artikelen over vaccinatie te vinden
2) www.désiréeröver
3) www.russelblaylockmd.com
4) www.vactruth.com;
5) www.greenmedinfo.com
6) www.thinktwice.com
7) www.healthimpactnews.com


Meer informatie:

H.G. Jonker, arts voor homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde
Willemstad 11, 8426 HA Appelscha
hagen.jonker@hetnet.nl

 

De in dit artikel genoemde Video’s

 

 

 

 

Dit vind je misschien ook leuk...

4 reacties

 1. Er is een PDF-boek verschenen, geschreven door 14 verschillende auteurs onder de titel “Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties”.
  Gratis te downloaden en te verspreiden via www.dropbox.com/s/n65…n.pdf?dl=0

 2. armagior schreef:

  Een globale revolte van alle volkeren der aarde teneinde alle nationale regeringen omver te werpen is de beste oplossing voor de problemen van de wereld. Weg met de NWO en weg met de Khazaarse maffia (massamoordenaars). Weg met de Navo en weg met de EU. Alle EU landen moeten weer nationale staten worden. Hoe meer globalisme, hoe meer ELLENDE in de wereld. Schurkenstaat Israel (= Zionisme) is een van de grootste problemen. Weg met deze rotzooi.

 3. Rick schreef:

  Heel goed stuk. Het wordt tijd dat deze toestanden bekend worden. Er moet een einde komen dat farmaceutische bedrijvevn miljarden verdienen aan spullen die gewoonweg slecht voor ons zijn. En doe bovendien door artsen worden aangeprexen alsof het wetenschappelijk is aangetoond dat het werkt. De ‘wetenschap’ is hier ver te zoeken. Commercie is de drijfveer ten koste van onze gezondheid. Heel simpel….zieke mensen leveren deze bedrijven geld op, heel veel geld. Gezonde mensen niet….

 4. Helena schreef:

  Zeer interessant artikel wat ook iedere “gewone dokter” eens zou mogen lezen.

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.