Vier maanden coronacrisis: een tussenbalans in acht stellingen

Vier maanden na het begin van de coronacrisis maken we een tussenbalans op. Kern daarvan is dat wat ons medio maart overviel de eerste fase is van The Great Reset, de beoogde herinrichting van de westerse samenlevingen naar eigentijds fascistisch model. Een vijandige operatie, die plaatsvindt onder de valse vlag van een virusepidemie.

1. Virussen zijn geen ziekteverwekkers

De afgelopen maanden stonden twee woorden centraal in de corona mediastorm: het woord VIRUS en het woord BESMETTING.

Volgens de berichten zou er een zeer gevaarlijk virus rondwaren dat via direct contact en via de lucht (aerosolen) overgedragen wordt en dan iemand kan besmetten en ziekmaken. Heel veel mensen hechten nog steeds geloof aan deze voorstelling van zaken.

Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat er geen bewijs is dat dit Covid-19-virus daadwerkelijk bestaat. Dat lijkt bizar en dat is bizar, maar het is wel waar.

De hele theorie omtrent Covid-19 is gebaseerd op onderzoek van een klein stukje genetisch materiaal: een segment van een RNA-streng. Dat is geen virus, zoals dr. Andrew Kaufman in de onderstaande video toelicht.

Ook is er geen bewijs geleverd dat dit materiaal ziekte kan veroorzaken in een mens. Proeven in deze richting zijn niet eens gedaan.

Het hele Covid-verhaal staat daarmee op wetenschappelijk drijfzand. Ook dit wordt door dr. Kaufman helder uitgelegd in deze video.

Wat voor het Covid-19-virus geldt, gaat ook op voor Sars, Ebola, HiV, HPV, pokken, enzovoort. Er bestaat tot nu toe hoegenaamd geen wetenschappelijk bewijs dat virussen ziekte kunnen veroorzaken.

De Duitse bioloog Stefan Lanka heeft een prijs van 100.000 euro uitgeloofd voor de eerste wetenschapper die spijkerhard aantoont dat het mazelenvirus daadwerkelijk bestaat. Tot nu toe is dit niemand gelukt.

In de de viedo hieronder licht hij zijn visie toe. Het is een selectie uit een opname van anderhalf uur.

Dat virussen besmettelijk zouden zijn is een aanname geweest die de farmaceutische industrie heel goed uitkwam. Het is de basis voor een hele reeks aan vaccins en antivirale producten die op de markt zijn gekomen (1).

Als virussen geen ziekteverwekkers zijn:
1) wat zijn het dan wel?
2) en wat is dan wel de oorzaak van ziekten?

Sommige wetenschappers, zoals Lanka, stellen dat wat we virussen noemen de kleinste bouwstenen zijn in een cel. Een soort minuscule bouwsteentjes in onze celbiologie. Ze zijn duizend keer kleiner dan een bacterie en van enorme waarde voor het instandhouden van ons organisme. Allesbehalve gevaarlijk dus.

Andere onderzoekers stellen dat wat wij virussen noemen de afvalproducten zijn van cellen die aan een of andere vorm van vergiftiging hebben blootgestaan. Ze worden ook aangeduid als exosomen. Het afweersysteem heeft zijn werk gedaan en de cel scheidt vervolgens ‘afvalstoffen’ af en de helpende exosomen werken dievervolgens weg. Dat is een opvatting die meer dan een eeuw geleden ook al door Rudolf Steiner naar voren is gebracht, zij het in andere bewoordingen.  Zie daarvoor de volgende uitleg van dr. Thomas Cowan:


Recent onderzoek van een groep Italiaanse wetenschappers lijkt deze visie te ondersteunen. Zij ontdekten dat 5G-straling (de vergiftigende oorzaak) in huidcellen een afweerreactie oproept waarbij ‘coronavirussen’ (het uitdrijvende gevolg) werden geproduceerd.

Beide richtingen (‘virussen zijn bouwstoffen’ en ‘virussen zijn opruimers’) delen de overtuiging dat ziekte het gevolg is van de een of andere vorm van vergiftiging. Dat kan komen door vaccinaties, elektromagnetische straling, verkeerde voeding (of ondervoeding), giftige gedachten, angsten (!) en toxische omgevingsinvloeden zoals de aanwezigheid van pesticiden in voedsel.

De vraag of virussen ziekte kunnen veroorzaken is een absolute sleutelkwestie.

Als dit namelijk NIET het geval is – en inmiddels wijst veel in deze richting – dan valt de vloer weg onder de hele Covid angstbolwerk van overheid, RIVM en media.

2. De coronacrisis is geen natuurverschijnsel, maar een geopolitieke operatie die tientallen jaren lang zorgvuldig is voorbereid

De huidige wankele maatschappelijke situatie is het topje van een ijsberg. Om te weten wat er werkelijk speelt – en wat er allemaal nog aankomt – moeten we deze ijsberg nader onderzoeken.

Een goed startpunt daarvoor is het Davos Manifest 2020 van het World Economic Forum. Dit document zet de principes uiteen van wat stakeholder capitalism wordt genoemd.

De redenering die wordt gevolgd is dat het kapitalisme op basis van aandeelhouderswaarde, zoals we dat in het Westen kennen, niet duurzaam is. Staatskapitalisme, zoals in China is evenmin duurzaam, aldus het document, omdat het corruptie inde hand werkt.

De derde weg is stakeholder capitalism. Daarin wordt de macht geconcentreerd in de handen van business leaders die daar dan wel bijzonder verantwoordelijk mee moeten omgaan, aldus het Forum. Ze moeten dus goed voor alle stakeholders zorgen.

Volgens de opstellers van het Davos Manifest 2020 is er geen alternatief voor deze derde weg. Maar uiteraard is dat er wel. Ze zien die alleen niet, omdat ze niet buiten het kapitalisme willen denken.

Het alternatief is namelijk: geen kapitalisme meer.

Daarvoor in de plaats kan een samenleving komen van vrije individuen, die vrije associaties met elkaar aangaan. Daarvoor is een nieuwe spirituele grondslag vereist. Bij stelling 5 ga ik hier verder op in.

De derde weg van het World Economic Forum is niet nieuw. Het is het model dat ook wel corporatisme wordt genoemd. Het is in Duitsland door de nazi’s, in Italië door Mussolini en in Spanje door Franco toegepast. De ideologische kern van deze stroming is fascistisch.

De voorbereidingen voor de hernieuwde overgang naar dit model gaan terug tot 1971 toen Klaus Schwab, de huidige voorzitter van de WEF er volgens eigen zeggen al voor pleitte in de aanloop naar de oprichting van de organisatie in 1973.

Inmiddels zijn er meer dan 160 internationale programma’s actief die worden aangestuurd door het World Economic Forum, allen onder de paraplu van de duurzame ontwikkeling. Deze programma’s laten de ijsberg in zijn volle omvang zien, althans het publiek zichtbare, openbare deel ervan.

De coronacrisis biedt ‘een unieke kans’ om deze ontwikkelingen te versnellen, verklaren de beleidsmakers uit Davos op hun website. Het leest als een verkapte bekentenis.

Dit geheel van beoogde transformaties wordt door hen de Vierde Industriële Revolutie genoemd. Gezien de parallel met de ontwikkelingen in Duitsland in de jaren ’30 zou je het ook als het Vierde Rijk kunnen betitelen, dus als de opvolger van Hitlers Derde Rijk.

Dat is waar de sustainable development agenda van de UN op afkoerst: op een donkerbruin Vierde Rijk.

3. Het doel van de beramers van de coronacrisis is de door hen aangestuurde samenlevingen te veranderen in high tech concentratiekampen

Je kunt niet tegen je bevolking zeggen dat je naar een fascistisch staatsmodel toe wilt. Dat gaat niemand accepteren. Daarom moet je een list verzinnen. Corona is die list.

Er is een spookvijand geschapen, die iedereen grote angst aanjaagt. Net als het geval was bij de aanslagen op 11 september 2001. Toen was het Bin Laden. Nu is het Covid-19.

Dat we met een spookvijand te maken hebben, wil niet zeggen dat er geen gevaar dreigt. Er is wel degelijk groot gevaar. Alleen komt het uit een totaal andere hoek. En het heeft vele gezichten.

Allereerst is er de politieke dreiging van een hernieuwd fascisme. Dat is een kolossaal politiek gevaar.

Vervolgens is er de invoering van 5G. Dat is de centrale hefoom in de omvangrijke politieke Covid-operatie.

Sommige frequenties binnen het 5G spectrum (en vooral de 60Ghz frequentie) resoneren met zuurstof en zijn daarom extreem gevaarlijk voor zoogdieren, zoals wij mensen. Ze kunnen leiden tot een acuut zuurstofprobleem in organen, zoals de longen. Je kunt ook zeggen dat ze SARS veroorzaken, want dat staat voor Severe Acute Respiratory Syndrom.

En zie hier de duivelse opzet: je weet dat 5G onder bepaalde omstandigheden levensbedreigend kan zijn. Dat houd je geheim. Je rolt 5G uit en zegt dat de ramp die daar op volgt het gevolg is van een nieuw virus. En in de strijd tegen Het Virus (de nieuwe Bin Laden) rol je de politiestaat uit met 1,5 metersamenleving, overal controle, afschaffing van de rechtsstaat, vernietiging van grote delen van de middenstand en van de cultuur.

Sterker nog: door met de frequenties te ‘spelen’ kun je zelf de uitbraken regisseren. Het is dan letterlijk een Plan-demie.

Bovendien gebruik je de gezondheidscrisis die je zo zelf veroorzaakt om iedereen te dwingen tot vaccinatie, wat een van je hoofddoelen is. Alles draait daarbij om de totale onderwerping van het individu (2).

We gaan nog even door op het duivelse karakter van de Covid-maatregelen, want er zijn inmiddels aanwijzingen dat het door sommigen zo sterk aangeprezen HCQ ook deel uitmaakt van de sinistere opzet van de Covid-planners. Net als ontsmettingsmiddelen, mondkapjes en bepaalde typen luchtbehandelingsinstallaties. Zie daarvoor deze video van de Amerikaan Joe Imbriano.

Imbriano waarschuwt al jaren via zijn YouTube-kanaal The Fullerton Informer voor de gevaren van 60Ghz wifi. Hij schaart het hele palet van de door overheden opgelegde corona-maatregelen onder de War on Oxygen, de oorlog tegen zuurstof.

Resultaat: I can’t breathe (ik kan niet ademen). Zie de video hieronder die stamt uit februari 2018.
Daarin voorspelt hij de huidige coronacrisis in opmerkelijk rake bewoordingen.

Ik heb het lang niet in willen geloven, maar ik houd het inmiddels voor zeer wel mogelijk dat bevolkingsreductie deel uitmaakt van de plannen van de Davos-elite. Als dit het geval is, dan staan vanaf nu de levens van honderden miljoenen mensen die op het spel.

Wat dit aangaat benauwt het me dat zoveel mensen de opvatting huldigen dat er ‘teveel’ mensen op de wereld zijn en vinden dat het helemaal geen kwaad kan als daar ‘wat’ van afgaat.

Zo praat viroloog Marion Koopmans In een interview in de Volkskrant zo’n uitroeiiing gladweg goed (3). Virussen zijn natuurlijke opruimers, zo betoogt ze. Als er teveel mensen komen, gaan virussen aan het werk met een grote schoonmaak en herstellen zo ‘de natuurlijke balans’.

Het zijn niet de virussen die dood en verderf zaaien. Dat kunnen ze helmaal niet, zoals uiteengezet bij stelling 1. Het zijn de 5G-masten die dit doen, de chemtrails, de gifstoffen in de landbouw, de vaccinaties en giftige medicamenten. Dat zijn de echte eigentijdse doders.

En: er zijn niet teveel mensen op de aarde. Tenminste, als je holistisch denkt en uitgaat van een leven in harmonie met de natuur. De aarde kan de huidige mensheid naar mijn stellige overtuiging met gemak dragen en is vermoedelijk in staat om nog heel veel meer mensen te voeden, te huisvesten en te laten genieten van de natuurlijke omgeving..

Wie alle macht wil concentreren bij een kleine elite van oligarchen en dat in een technocratisch-materialistische samenleving die draaiend gehouden wordt door robots enerzijds en moderne menselijke slaven anderzijds, tja, die moet het bestaande middenveld vernietigen, de hele sociale laag van zelfstandige individuen, zoals zzp’ers, kleine zelfstandigen, kunstenaars en gepensioneerden. De rest komt dan in staatsdienst of corporate dienst.

4. Wie het kwaad niet wil benoemen, gaat er deel van uitmaken

Van veel mensen mag je niet negatief denken. De gedachte is dat je, wanneer je het kwaad benoemt, dit sterker maakt. Niets is echter minder waar. Je maakt het sterker door weg te kijken. Door erover te zwijgen. Door er niet over te willen denken. Zo kan het kwaad onbelemmerd zijn gang gaan en aan kracht winnen.

Dat er nu zo’n enorme zwarte golf over ons heenslaat, komt mede door het taboe op negativiteit. Dat taboe is zelf een verschijningsvorm van het kwaad.

5. De diepere oorzaak van de catastrofe die zich dreigt te voltrekken is dat we van God los zijn geraakt

The Great Reset klinkt als een mooi avontuur en misschien is het dat tot op zekere hoogte ook wel voor de mensen die aan de touwtjes trekken, maar voor de grote massa is het een nachtmerrie.

De aanstichters van deze ramp vereren een duistere god. Dat is vrij algemeen bekend.
Daarbij worden wetten overtreden en daar zou streng tegen moeten worden opgetreden, wat niet gebeurt, omdat instellingen zoals het Openbaar Ministerie onder hun invloed staan. Hoe verwerpelijk en onverdraaglijk deze situatie ook is, toch is dit niet de kern van het probleem.

Het ware probleem is dat er onvoldoende lichtkracht tegenover deze activiteiten staat.

Door de deconfessionalisering en ontkerkelijking is er een gigantisch spiritueel vacuüm ontstaan. Dat is grotendeels opgevuld door de aanhangers van wat ik in mijn boek Hemel onder Vuur de Anti Natuur noem. Zij hebben nu vrij spel. De oppositie is met sabbatical, zogezegd.

Hier, bij dit vacuüm, ligt de sleutel voor een uitweg uit deze ramp.

De band met de Goddelijke Lichtkracht moet hersteld worden om hier weer uit te raken. De basis daarvan is een individueel spiritueel proces. Dit te ondersteunen is een kerntaak van het verzet tegen de planners van een Vierde Rijk.

6. Acties om druk uit te oefenen op parlement en regering hebben op zijn best een signaalfunctie

De afgelopen vier maanden zagen we een lange reeks van petities, verzoekschriften en brandbrieven langskomen. Het doel van al die activiteit was om regering en parlement tot andere gedachten te brengen.
Ook de demonstraties concentreerden zich op Den Haag.
En ook diverse juridische procedures hadden (en hebben) als richting: Den Haag tot inkeer brengen.

Deze protesten en verzoeken zijn aan dovemansoren gericht, omdat Den Haag inmiddels onder het gezag van Davos ressorteert. Het is de WHO die bij monde van het RIVM bepaalt wat het Nederlandse beleid is. Het parlement heeft daar nauwelijks nog iets over in te brengen.

Alle protesten op ‘Den Haag’ richten is daarom niet zo’n effectieve manier. Ze laten zien dat er verzet is en dat is goed. Maar ze voeden ook de illusie dat er zo iets zou kunnen veranderen. Dat is ijdele hoop, want door het instellen van noodverordeningen is de rechtsstaat opgehouden te bestaan.

In andere landen is de situatie vergelijkbaar. Advocate Beate Bahner licht dit in de video hieronder toe aan de hand van haar eigen pijnlijk ervaringen.

7. Het krachtigste verzet is in de praktijk werken aan een nieuwe samenleving

De Davos-elite vernietigt de huidige structuur van de samenleving om die te vervangen door het beoogde stakeholder capitalism. Het heeft geen zin om verzoeken aan deze mensen te blijven indienen om dit vooral niet te doen.

Als in september de spoedwet een feit wordt en de Grondwet buiten werking wordt gesteld, dan verliest deze regering wat mij betreft zijn legitimiteit.

Ik stel voor dat we vanaf dat moment radicaler te werk te gaan. Niet meer tegensputteren en protesteren. Ophouden met petities. Geen hartekreten meer sturen naar ministers, Kamerleden en Koning. En geen rechtszaken meer opstarten, maar volledig aanvaarden dat er een nieuwe, onprettige werkelijkheid is.

Er is dan een andere grondhouding nodig. Bijvoorbeeld:

* De Grondwet is buiten werking gesteld. Prima. Daarmee verliest deze regering haar legitimiteit en scheppen wij een eigen legitimiteit met onze Grondwet van de Liefde.

* Met de anderhalvemeterregel en aanverwante worden bestaande sociale en familiestructuren ontwricht. Prima. We bouwen nieuwe structuren op, gebaseerd op ‘families naar keuze’. Dat zijn kleine, zelfvoorzienende groepen van mensen die zich met elkaar verbinden en elkaar door dik en dun steunen.

* Een groot deel van de middenstand en de zzp’ers wordt van de markt geveegd. Prima. We scheppen ons eigen werk en ruilen de vruchten daarvan met gesloten beurzen of met alternatieve valuta.

* Internationale toevoerlijnen worden ontregeld en voedsel wordt schaars en duur. Prima. We gaan het zelf verbouwen in de directe omgeving van onze woningen.

* Er wordt op ongekende schaal angst gezaaid. Prima. Zo komen we in nauwer contact met de dood en groeit ons besef dat de dood slechts een overgang is omdat we onsterfelijke lichtwezens zijn.

* We worden zelfs uit de ruimte energetisch aangevallen. Prima. Want zo leren we om energetisch sterk genoeg te zijn om deze bedreigingen het hoofd te kunnen bieden.

* Alternatieve genezers worden vervolgd en gemarginaliseerd. Prima. Zo leren we om onszelf op eigen kracht te genezen en gezond te blijven.

Dus we draaien de hele lijst van economische en sociale afbraken om. We verwelkomen deze narigheid als opruimactie van oude structuren en als opening naar nieuwe mogelijkheden.

Uit de veelheid van deze kleine gemeenschappen kan een alternatieve, decentrale maatschappijstructuur ontstaan.

Op TransitieWeb en op andere plaatsen heb ik de hierboven aangeduide koers van een zelfsturende samenleving bestaande uit kleinschalige, lokale gemeenschappen met het letterwoord ALOHA aangeduid.

Hierin staat de A voor Alert, de L voor Liefde, de O voor Organisatie, de H voor healing en de slot A voor ACTIE.

Ons alternatief voor de gitzwarte UN Agenda 21 en 2030 is een stralend ALOHA 2030!

8. Sterke familieverbanden zijn het cement van een gezonde samenleving

De voorstanders van de New World Order werken toe naar een sterke, wereldwijd opererende superstaat. Darin passen geen sterke familieverbanden. Liever zien zij geïsoleerde individuen, want die zijn beter beheersbaar en in hun eentje kansloos tegenover de superstaat.

Hun opzet is dan ook dat de staat meer invloed krijgt op de opvoeding. Hiervoor is de Wet Deelgezag in de maak. Deze ondermijnt het ouderlijk gezag en kan er onder meer toe leiden dat kinderen zonder toestemming van de ouders – op school – worden gevaccineerd.

Gezinnen en families staan toch al onder druk omdat er vaak verschillend wordt gedacht over de coronacrisis en de lockdown. Sommigen ondersteunen het regeringsbeleid in deze, anderen zijn hartgrondig tegenstander.

Om deze reden is het verstandig om twee wegen te bewandelen. Door aan de ene kant liefdevol om te blijven gaan met de leden van je biologische familie, ook als zij totaal blind zijn voor het feit van de wereldwijde corporate machtsgreep, maar tegelijkertijd ook een tweede spoor te bewandelen door op zoek gaan naar gelijkgestemden waarmee je een tweede familie vormt. Een kleine groep mensen die elkaar door dik en dun steunen en zo tegenwicht bieden aan alle sociale ontwrichting.

In je tweede familie kun je alle belangrijke onderwerpen vrij-uit bespreken. Ik noem er een paar:
* hoe gaan we om met onze angsten en verlangens?
* op welke locatie(s) kunnen we nu het beste wonen?
* hoe zorgen we voor voldoende gezond voedsel?
* hoe zorgen we voor voldoende schone energie en schoon water?
* hoe vangen we elkaar op als iemand in deze nieuwe familie zonder werk komt te zitten?
* hoe verzorgen en helen we elkaar als er ziekte is?
* hoe kunnen we andere nieuwe families in de buurt bijstaan en hoe kunnen zij ons helpen? Hoe vormen we krachtige lokale en regionale netwerken?

De vorming van nieuwe families is urgent. Gebruik de kleine adempauze die we momenteel hebben ervoor. Het is een window of opportunity van enkele weken tot enkele maanden. Daarna wordt het waarschijnlijk allemaal een stuk lastiger.

Noten

(1) Zie hiervoor ook het werk van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Jon Rappoport (bijvoorbeeld hier)

(2) Zie hiervoor ook dit artikel van Ellen Vader en Door Frankema over de overeenkomsten tussen 5G en vaccinaties.

(3) Marion Koopmans is lid van het Outbreak Management Team dat het Kabinet adviseert. Ik vind de naamgeving van dit adviesorgaan bedenkelijk. Letterlijk staat er dat je leiding geeft aan… de uitbraak. Outbreak Confinement Team zou een logischer naam geweest zijn.

Gerelateerd

John Rappoport: ‘Er is geen goede reden om te geloven dat een VIRUS ziekte en dood veroorzaakt’

VIRUS MANIA: hoe het medisch-industriële kartel onze angsten exploiteert

Wat Je Op Het Malieveld Niet Mocht Horen – Toespraak van Bas Filippini: “De keizer heeft geen kleren aan; nieuwe wet legitimeert staatsterreur”

Sta op voor vrijheid: draag oranje!

Lena Pu: “Haal alle wifi weg uit scholen!”

Lena Pu waarschuwt voor een tweede coronagolf door uitrol van 60 GHz wifi in onderwijsinstellingen

Corona en 5G: over de ziekmakende werking van niet-natuurlijke elektromagnetische velden en in het bijzonder die op basis van 60 GHz wifi

Hebben we nog wel een rechtsstaat?

Er is helemaal niks social aan distancing

De coronacrisis, de strategie van de antichrist en de antroposofie

Het gevaar van het niet herkennen van…. gevaar. De parallellen tussen 1933 en 2020

Hoe we de totalitaire machtsgreep weerstaan en UN Agenda 2030 het nakijken geven

Wat is het doel van de wereldwijde corona-campagne?

Dit is geen pandemie, maar een wereldwijde machtsgreep

De manifestatie van de Nieuwe Aarde

Het sacrament van de nieuwe wereld

***

Over de berichtgeving op TransitieWeb

Er is zoveel gaande op zoveel tegebieden dat het ondoenlijk is om over dit enorme geheel samenhangend te berichten.
Ik zou het dolgraag willen, maar daarvoor ontbreekt helaas de journalistieke menskracht.
Om toch voldoende breedte te houden zal ik wat vaker materiaal van collega bloggers gaan overnemen.

Met TransitieWeb zullen we ons de komende maanden concentreren op de hierboven genoemde acht punten.

Wil je dit artikel delen op social media?

Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm van intimidatie en censuur.

Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten) in je eigen bericht. Of je maakt een schermafbeelding.

Heb je op Facebook last van fact checkers? Die kun je blokkeren.
Ga naar Instellingen, dan klikken op Blokkeren. Daar typ je de naam of het e-mailadres van de fact checker in en bevestigt die. Als je ergens ook de optie Toevoegen ziet staan, vul dan fact checker in en klik op Zoeken. Er verschijnt dan een lijst met fact checkers. Deze kun je vervolgens allemaal tegelijk blokkeren.

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

7 reacties

 1. Jola schreef:

  Ik hoor ’s morgens geen vogeltjes meer fluiten als het licht wordt..
  Ik zie geen musjes, koolmeesjes, merels en spreeuwen meer in de tuin, in de lucht, en op de hoogspanningskabels….
  Alleen eksters en duiven…
  De rest is gevlucht voor 5G ??
  🙁
  ( dorp in Alblasserwaard? )

 2. Ton hBC schreef:

  Wat mij blij stemt is dat eindelijk een keer wordt uitgesproken dat we ‘los van God’ geraakt zijn. Hierdoor zijn zoveel zaken als normen, waarden, menselijkheid maar ook een rem op kwalijke zaken, volkomen verdwenen uit de samenleving.

  Verder een prima artikel! Ga zo door!

 3. David Kipping schreef:

  Stelling 1: hoe verklaar je hiermee alle wereldwijde covid-19- en griepverspreidingspatronen die Maurice de Hond zo elegant verklaard heeft met zijn aerosolen besmetting? Zie bijvoorbeeld www.maurice.nl/2020/…date-24-5/. Hoe verklaren we de uitbraak bij het koor in Seattle? Of die in een Oostenrijkse apres-ski bar? tijdens carnaval, in vleesfabrieken, verpleeghuizen, koren en disco’s wereldwijd? Hebben Kaufman, Lanka en Cowan daar ook zo’n mooie sluitende verklaring voor zoals Maurice die geeft!?

 4. Tjeerd de Haan schreef:

  Er is een hoogleraar veiligheidskunde van de Radboud universiteit die als enige wel steeds verstandige zaken heeft naar voren gebracht maar waar in het geheel niet naar werd/wordt geluisterd:
  Er was een roep van het onderwijs zelf, van de leerkrachten die het voor zichzelf niet verantwoord vonden om voor de klas te gaan staan. Dat kun je toch niet negeren?
  ,,Die roep was er, dat is waar. Maar je had kunnen zeggen: jullie zijn belangrijk voor de samenleving: onderwijs heeft veel te maken met welzijn op latere leeftijd. Met levensduur. Dus we roepen leerkrachten op kinderen niet in de steek te laten, in plaats van alleen aan zichzelf te denken, terwijl ze maar een klein risico lopen.”
  Als er dan verkeerde beslissingen zijn genomen, zou je toch verwachten dat er een moment komt dat de beslissers zeggen: dit of dat hebben we fout gedaan. Waarom gebeurt dat dan niet, denkt u?
  ,,Het is bijna onmenselijk van besluitvormers te verwachten dat ze spontaan gaan zeggen: ‘we hebben 50 of 100 miljard aan schade veroorzaakt en dat was misschien achteraf niet zo’n goed idee.’ Ik las een interview met viroloog Marion Koopmans, die zei: ‘Ik zou het zo weer doen’. Als zo’n topadviseur het met geen woord heeft over alle negatieve effecten van de maatregelen, kun je dan van het kabinet, dat zich laat omringen met zulke adviseurs die niets ter discussie stellen, verwachten dat het nu tot andere inzichten komt? Ik denk het niet.”
  U stelt dat er beslissingen in paniek zijn genomen. Hoe voorkom je dat bij een eventuele volgende uitbraak?
  ,,Er is een groot verschil tussen wat nu gebeurd is en de situatie die eventueel in het najaar ontstaat. Omdat de aangerichte schade nu heel erg zichtbaar is. De besluitvormers namen eerst geen enkele notie van afwijkende adviezen. Maar bij een nieuwe golf kan niemand meer de effecten ontkennen.
  ,,Dat afsluiten voor andere informatie geldt ook voor de media. Ik hoor de hoofdredacteuren met geen woord reppen over het aanjagende effect dat de media hebben gehad. Ik ben benieuwd wie voor het eerst terug durft te kijken. De media hadden elke dag wel een verhaal met iemand die ogenschijnlijk gezond was en ook corona kreeg en overleed. Dat dat maar een promille van het totaal is, komt niet ter sprake. Terwijl die verhalen voor politici een opjagend effect hebben.”
  www.bd.nl/braba…&sp=1

 5. Lelie schreef:

  Dank voor alle info!!

 6. Margie schreef:

  Top! 7 vormt de kracht van 8
  Aloha, de nieuwe aarde

 7. Ineke De Ruiter schreef:

  Blij met info.ga zo door schud de wereld wakker

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.