Open brief: ‘Het CO2-narratief is gebaseerd op nooit bevestigde aannames’

Nu Nederlanders bijna gedwongen worden door de regering om ‘van het gas af te gaan’, terwijl dat een van de minst milieu-belastende energie-leverende stoffen is, worden gemeenten gedwongen hun grond op te offeren aan windmolens of zonnepaneel-velden, waar veel bezwaren aan kleven. Hoe is dit begonnen, waar zit de fout, waar komt dit vandaan?
Lietje Perizonius schreef er een open brief over aan de gemeente waar zij woont.

Terwijl de EU en de Nederlandse regering onverstoorbaar doorgaan met het CO2-verhaal en ogen en oren sluiten voor gerespecteerde onafhankelijke wetenschappers, worden deze laatsten ook door de op een of andere wijze slaafs en volgzaam gemaakte mainstream media, totaal genegeerd.

Dat heeft als consequentie dat ook burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden over het algemeen slecht geïnformeerd zijn over dit onderwerp.

Ik stuurde daarom onderstaande open brief aan de burgemeester, de betrokken wethouder en ook aan alle leden van de gemeenteraad van De Ronde Venen, de gemeente waarin ik woon.

Open brief aan Burgemeester, wethouders en Gemeenteraadsleden van De Ronde Venen

Geachte heren Maarten Divendal en Cees van Uden en geachte gemeenteraadsleden,

Al jaren geleden werd het mij, bewoner van Abcoude, duidelijk dat het hele CO2-verhaal als oorzaak van ‘klimaat’-verandering gebaseerd is op twee aannames die nooit onderzocht zijn en dat ook niet mochten worden. De bedenkers van de wereldwijd zwaar gepropageerde gedachte: ”De mens is als aanstichter van de industriële revolutie schuldig aan de opwarming van het klimaat”, hebben overigens zelf de term ‘opwarming’ inmiddels verlaten en er klimaat-‘verandering’ van gemaakt, omdat de feiten de opwarming niet bevestigen.

Zoals zo vaak het geval blijkt te zijn, ligt de oorsprong van het door de media zwaar gepropageerde narratief – in dit geval het CO2-narratief – dus in nooit bevestigde aannames, waarop is voortgeborduurd. (Iets dat vaker gebeurt, denk ook aan de maatregelen in de gezondheidszorg, die nog steeds gestoeld blijken te zijn op een foute aanname. In dit geval op die van Pasteur. Ook hierover stuur ik u graag meer informatie.)

Hoe gebeurde dit, chronologisch:

1. Een multimiljardair, een Rockefeller, gaf aan Maurice Strong van de VN de opdracht drie teams van wetenschappers samen te stellen om te onderzoeken “Hoe de mens de opwarming van de Aarde veroorzaakt”

2. Deze opdracht ging gepaard met de eis dat niets anders dan dat onderzocht mocht worden. Dus niet óf de mens dat deed, maar hóe de mens dat deed en ook niet óf er überhaupt sprake was van extra opwarming sinds die tijd

Wat Maurice Strong ertoe bracht deze uiterst onwetenschappelijke opdracht aan te gaan, is mij niet bekend. Hij heeft dat echter wel gedaan. Inmiddels is hij overleden en dus niet meer bevraagbaar.

Velen van de regeringsleiders van landen die lid zijn van de VN voeren inmiddels beleid, dat geïnspireerd is door de uitkomsten van die uit onbewezen aannames voortgekomen ‘resultaten’.

De aannames werden zwaarwegend doordat ze vanaf dag 1 ondersteund werden – en dat nog steeds worden – door de mainstream media. Al deze media waren inmiddels door het opkopen ervan ook in handen gekomen van vijf of zes mega-miljardairs en stonden dan ook, net als Maurice Strong onder hun gezag.

Regeringsleiders zijn al een aantal jaren doende, zonder nader onderzoek, uitvoering van de CO2-reductie-plannen op te leggen aan hun bevolking. Zelfs met wetgeving. Inmiddels is de zeggenschap over de uitvoering van het beleid wat meer bij provincie en gemeente terecht gekomen, mede door de winst van BBB bij de laatste verkiezingen – naar mijn mening mede veroorzaakt door een wat lijkt op een gecoördineerde reclamecampagne in alweer, die mainstream media.

Verzet van onafhankelijke wetenschappers wordt weggesluisd

Voordat Maurice Strong overleed waren er meerdere wetenschappers die zich, gewapend met harde feiten verzetten tegen de aannames volgens welke “het toenemen van CO2 in de atmosfeer de schuld is van de mens”. Een van hen was de uiterst welbespraakte Lord Christopher Monckton die dat met verve deed.

Zie de lezing van Monckton over Maurice Strong, genaamd Maurice Strong is dead.

Maar… als ik, nu net, check of deze link nog geldig is, tref ik de video niet meer aan op YouTube. Het onderwerp is er nog wel, op bitchute, zij het behandeld door iemand anders.

En deze – delightful – lezing van Monckton is nog wel te vinden: Global Warming is a Hoax

(Na een briljante opening – niet te missen als je van taal en van Engels houdt – begint hij bij 12:00 over de wederwaardigheden van het – “uitsluitend door de mens beïnvloede weer, oftewel het ‘weder’…” (en de zon dan?)

Mijn conclusies, herleidbaar uit bovenstaande feiten:

Het eerste wat een onafhankelijk onderzoeker wil, is vrijelijk kunnen beschikken over juiste onderzoeksfeiten. Die wil hij gebruiken, daar wil hij mee werken, die wil hij proberen juist te interpreteren. Hij wil zijn resultaten dan meten met die van andere onderzoekers, zijn peers. Vandaar de behoefte aan peer-reviews.

Aan ‘wetenschappelijk’ werk, gedaan aan en met niet onderzochte aannames, heeft de rechtgeaarde onderzoeker niets. De miljardairs, die zichzelf graag afficheren als weldoeners, hebben het niet op deze ‘losse’ – oncontroleerbare – onderzoekers. Aan de aannames die zij de onderzoekers als vaststaande feiten hebben voor- en opgelegd, dient geen enkel onderzoek plaats te vinden. De miljardairs zouden hun machtsposities wel eens kunnen verspelen.

De bevolking zit met de brokken.

Bovenstaande brengt onvermijdelijk met zich mee dat er twee soorten ‘wetenschappers’ ontstaan. De onafhankelijke, zichzelf vrij houdende, mogelijk zelfs baan riskerende wetenschapper, die als hij tegen de geldstroom inzwemmend zijn positie behoudt, mogelijk de geldstroom kan doen stoppen, en de gewillige met de geldstroom mee bewegende ‘consensus-wetenschapper’, die daardoor de naam ‘wetenschappelijk onderzoeker’ niet meer verdient. Dus moeten ze verschillende namen krijgen: de zichzelf vrij houdende dus (echte) wetenschapper, die de wetenschap heiligt, en de met de sponsor meebewegende in feite ex-wetenschapper. (Bij de media doet zich een dergelijke scheiding voor: de vrije of echte journalist onderscheidt zich van de met de stroom mee zwemmende ex-journalist.)

De invloed en macht van heel veel geld

Ook aan door ‘weldoende’ miljardairs gesponsorde universiteiten wordt steeds meer bestuurd en gedoceerd door met-de-wensen-van-die-miljarden-meebewegende-wetenschappers.

Zo (b)lijkt Wageningen een en al in de pocket van – GMO en crispr-cas – Monsanto-Bayer te zitten en is het Erasmus volgens zeggen bezig met het fabriceren van ‘gain of function’ virussen. Terwijl tegelijkertijd de faculteiten geneeskunde van álle universiteiten al een eeuw in de ban en de pocket zitten van Big Pharma cum WHO. Deze blijven zich al vanaf de 19e eeuw blindstaren op de foute aanname van Pasteur, die deze overigens zelf op zijn sterfbed in 1895 rechtzette. Het was toch niet de ziekmakende stof die bepaalde of iemand ziek werd maar de kwaliteit van het terrein – de toestand van het lichaam van het individu – waarop die stof terechtkwam.

Dus niet de ‘grain’ van Pasteur maar het ‘terrain’ van Béchamps was cruciaal. De fysieke toestand, de weerstand, het immuunsysteem, de natuur, het zelfgenezende systeem van de natuur – van zowel mens, dier en plant. Precies hetgeen door de covid-maatregelen op alle denkbare manieren werd dwarsgezeten, aangevallen en afgebroken.

(Zie hierover bijvoorbeeld deze video, opgebouwd uit herleidbare feiten.)

Bovenstaande werkwijze schreeuwt in beide gevallen – klimaat en gezondheidszorg – om onafhankelijk onderzoek.
Bij gebrek aan onafhankelijk onderzoek zouden er geen ingrijpende niet terugdraaibare beslissingen genomen moeten worden. Zoals bijvoorbeeld beginnen met het met zonnepanelen bedekken van grote stukken grond. Wat te doen dan, als dat toch niet komt. Vanuit mijn positie lijkt dat simpel: nou dan ook geen windmolens en zonnepanelen.

Hoe gaat een gemeente daar goed mee om? Heeft die gemeente het recht, de mogelijkheid te beslissen dat zolang dergelijk nader onderzoek er niet komt, er geen maatregelen genomen zullen worden? Dit terwijl het overheidstandpunt steeds lijkt te zijn, aan de gehanteerde uitgangspunten – de nooit bevestigde aannames – mag niet getwijfeld worden.

De aannames worden intussen ten onrechte continu wereldwijd door de media voorgesteld als voortgekomen uit ‘wetenschappelijke consensus’ van ‘de’ wetenschap, en leiden inmiddels tot het door gemeenten laten bepalen welke van de toch al zo schaarse ruimte beschikbaar gesteld moet worden aan windturbines en/of zonnepanelen.

Ik roem intussen burgemeester en wethouder van De Ronde Venen voor het niet verwelkomen van windturbines. Ik stuur u deze uiteenzetting in de hoop dat u gaat inzien dat ook het inrichten van zonnepaneelvelden voor het klimaat onnodig is. Het dient oog, noch ruimte, noch klimaat.

Maar intussen… heeft het eenvoudigweg in de media veelvuldig herhalen van de politieke standpunten en narratieven over klimaat – van kabinet en met name van D66 – grote en heftig ingrijpende gevolgen voor de bevolking van heel Nederland.

Zie pagina V10 van de Volkskrant van vrijdag 28 april. De kop op de voorpagina luidt 28 miljard en 122 maatregelen om opwarming tegen te gaan. Alleen al aan die kop is af te lezen dat het geloof in de juistheid van de twee aannames die niet onderzocht móchten worden, door het kabinet als vaststaande waarheden worden gebruikt.

Voor de betrokken burger, die de overgang van “zwaar vervuilende olie” naar “nauwelijks vervuilend gas” heeft meegemaakt en zijn gasaansluiting wil behouden, bovendien graag blijft rijden en ook de natuur niet wil zien lijden onder de gevolgen van de twee verboden-te-onderzoeken-aannames, loopt de poging van het kabinet het vertrouwen van de burger te herwinnen uit op het tegendeel daarvan.

Als zelfs voorafgaand aan een besluit tot de uitgave van 28 miljard aan belastinginkomsten, noch voor het instellen van 122 – de burger ernstig in zijn vrijheid en beweeglijkheid beperkende – maatregelen, niet voldaan is aan het serieus en onafhankelijk onderzoeken van het fundament, de uitgangspunten waar het hele CO2-klimaat-verhaal op rust, terwijl dergelijk onderzoek bestaat en goed vindbaar is, trekt de burger zich in wanhoop de haren uit het hoofd en gaat zitten nadenken. Hij of zij heeft onafhankelijke informatie gevonden die helder uiteenzet dat het verminderen van de CO2-uitstoot bijzonder weinig effect heeft op de temperatuur, dus op het klimaat. Met als gevolg dat hij zich een heel andere vraag begint te stellen, ‘Welk doel is met al dit geld en met het nemen van al deze maatregelen eigenlijk wél gediend…?”

Bijkomende gegevens

Het valt intussen velen op dat de CO2 reductieplannen door de in mijn ogen opzettelijke verwarring van klimaat met milieu ook de milieugroepen sterk aanspreken. Zo lopen de klimaat- en milieuactivisten soms naast elkaar te demonstreren, terwijl de doelen niet veel met elkaar te maken hebben. Meer CO2 zou voor de natuur en de natuurliefhebber juist fijn zijn. Voor de klimaatbezorgden geldt het als een ramp.

Het anti-CO2 beleid spreekt natuurliefhebbers aan, als die nalaten goed na te denken. Het spreekt milieuactivisten aan als ze milieu en klimaat door elkaar halen, en klimaatactivisten als die gevoelig zijn voor de term ‘broeikas’-effect. Daarop rekenend, haalden, vermoed ik, de media ook vanaf dag één de begrippen milieu en klimaat door elkaar. Meelopen van de milieuactivisten werd daar succesvol mee bewerkstelligd.

De voorstanders van globalisering, van build back better, van Agenda 21, Agenda 2030 en van de duurzaamheidsdoelen, de zogenaamde SDG’s – Sustainable Development Goals – wensen niet alleen CO2-reductie op te leggen, maar nog veel en veel meer. Wilt u daar meer over weten, lees dan het boek The Green Mask van Rosa Koire en volg de alternatieve pers, zoals De Andere Krant, Gezond Verstand, Café Weltschmerz, Blckbx.tv en nog een hele lijst van vrije verslaggevers.

Ik sluit af.

Het spijt me dat ik veel tijd van u nodig had om dit standpunt duidelijk te maken, maar hoop er op dat u die tijd neemt. Dan nog een verzoek, kunt u mij zeggen waar ik de e-mailadressen kan vinden van de gemeenteraadsleden, zodat ik deze mail ook aan hen kan sturen.

Met vriendelijke en dankbare groet,

Lietje Perizonius, inwoner van Abcoude

 

PS

Nogmaals de aangeraden videolinks:

Lord Monckton, Maurice Strong is dead

Lord Monckton Global Warming is a hoax

Voor het geval dat: een tweede link naar deze video vindt u hier:

Gerelateerd

Er is 10.000 dollar uitgeloofd voor de eerste wetenschapper die bewijst dat CO2 global warming veroorzaakt

We moeten dankbaar zijn voor de CO2 in onze atmosfeer

CO2: de grote nepvijand van de huidige tijd

Waarom afkoeling en opwarming hand in hand kunnen gaan

‘Straling van draadloze netwerken heeft een opwarmend effect op de atmosfeer’

Bizar: demonstreren tegen een totaal onschuldig gas

 

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken. Het kan soms geruime tijd duren voordat je reactie zichtbaar is. Dit komt, omdat er eerst moderatie plaatsvindt.

Als je reageert kun je aangeven dat je een seintje wilt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.

Wil je dit artikel delen met anderen?
Maak dan bij voorkeur gebruik van e-mail. Zo is de kans een stuk kleiner dat je bericht gecensureerd wordt.

 

Dit vind je misschien ook leuk...

14 reacties

 1. Lietje schreef:

  Dank je, ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ik begreep dat de bladen van windmolens niet duurzaam kunnen worden vernietigd. Iemand vertelde dat vanuit een helikopter te zien was dat ze ‘begraven worden’ in de grond, omdat niemand ze kan terugbrengen tot iets waar nog iets mee kan. Ze zijn dus domweg niet afbreekbaar….
  Ik weet nog hoe het soms met de olie-platforms ging…. Shell schijnt ze soms naar de bodem te hebben willen laten zakken… Of dat echt gebeurd is, weet ik niet.
  Voorwaarde voor het krijgen van een bouwvergunning zou een afbraak-vergunning zijn, zou je denken.

 2. Nieuwsgierig Aagje schreef:

  Wat dapper dat je dit initiatief hebt genomen, Lietje. Ik hoop maar dat er gemeenteraadsleden zijn van De Ronde Venen die uit hun oude programmering willen stappen, gehersenspoeld als de meesten zijn door media en universiteiten…

  Alleen dankzij het feit dat ikzelf ooit jaren lang intensief omging met een “andersdenkende beta-man”, heb ik me aan mijn “oude programmering” kunnen ontworstelen. De “andersdenkende beta-man” wees mij al zo’n 15 jaar geleden op de docu “The great global warming swindle”. Ken je die? Hier: www.youtube.com/watch…Y-gRFSaP7o

  Een paar jaar later wees iemand anders mij op de misstanden in de luchtvaart en Nasa die daar ook bij betrokken is, al descennia lang! Elke leek die de Nasa satellietbeelden bekijkt, kan zien dat er bizarre toestanden gaande zijn in ons luchtruim, die niets met CO2 te maken hebben.
  Hier: www.transitieweb.nl/chemt…atmosfeer/

  Maar welke politicus die met name dat laatste onderwerp probeert aan te kaarten, wordt er níet belachelijk gemaakt of doodgezwegen?

 3. Peter schreef:

  Wat een geweldig stuk. Ik heb het onmiddellijk rondgestuurd. Dankbaar.
  Peter Mosk

 4. Corina schreef:

  Beste LIETJE PERIZONIUS’
  Mooi dit schrijven van je op 28 APRIL 2023.
  Ik vraag me ook al lang af waarom de koeienvlaaien etc. oorzaak zijn en dat we helemaal niets horen over de gevolgen van al die nucleaire ‘expirimenten’ in onze hoge atmosferen hier op Aarde, al sinds 1957 (zo genaamd voor onze veiligheid!).
  Iedereen soeverein, waar onze Koningsdag van gisteren over ging, betekend ook: iedereen verantwoordelijk eigen daden! Hoera!
  Het Grote Gerechtshof krijgt het druk!
  Natuur op Aarde geeft altijd, en op tijd, oplossingen die met haar samen kunnen werken…

 5. Snieders schreef:

  In 1919 voerde N Tesla een test met auto uit: Hij liet hem 24 uur rijden aan 130 km per uur op basis van tachionen energie, doch rockefeler stak het patent in een kluis anders kwam de olie handel in de problemen

  • rené schreef:

   De gemeenten en particulieren die windmolens op hun grond plaatsen krijgen daarvoor een aanzienlijk bedrag. Waardoor je je kunt afvragen waarom die maatschappijen de grond niet gewoon kopen. Dat zou veel goedkoper zijn. Maar blijkbaar hebben ze daarvoor een goede redenen. In de kleine lettertjes van het contract schijnt namelijk (hier in FR) te staan dat de grondeigenaar verantwoordelijk is voor het opruimen van de rommel nadat de windmolen is afgedankt. De kosten hiervan overstijgt vele malen de vergoeding die de grondeigenaar al die jaren ontvangen heeft en zich rijk rekende. Maar aan het eind van de rit komt er een peperdure rekening voor het verplicht opruimen van de achtergebleven rommel waardoor de eigenaar achterblijft met een rekening die in de tonnen loopt. Aangezien deze bedrijven europees en mondiaal opereren ga ik ervan uit dat deze contracten dezelfde inhoud hebben in NL.

   • lietje (niet goed bijgehouden, nog steeds relevante website lietje.nl) schreef:

    Zo zo, wat goed dat je dat hebt uitgezocht, alhans voor Fr dan. Ik ben erg laat met reageren, excuus daarvoor! Weet je misschien nu wel of dit in de hele EU opgelegd wordt?
    Ik kopieer wat je schrijft en ga dat ruim delen!

  • lietje (website: lietje.nl) schreef:

   Ja… zo gaat dat, ik vermoed heel vaak. In 1902 deed iemand net zoiets met een auto die liep op water uit de kraan…. Maar er kwam iemand langs…. Ik zag zo’n 20 jaar geleden een filmpje van een man op de Phillijnen, gefilmd door kleindocter: opa reed al 26 jaar op water uit de kraan… Had iedereen die ‘belang’ -stellend langskwam meteen weggesturud.
   Zelf zag ik een urenlang werkend perpetuum mobile. Ik zat vele lange uren op een berg op Hawaii naar iemand te luisteren die een perpetuum mobile had gemaakt en dat schroefje voor schroefje, draadje voor draadje en stroompje voor stroompje wilde uitleggen. Hij stopte de stekker even heel kort in het stopcontact. Er ging een lampje aan. Meteem ging de stekker er weer uit…. Lampje bleef in iieder geval tijdens al die uren uitleg branden.
   Als hier op Aarde mensen met een ‘juiste’ inborst de boel zouden regelen, zou het er echt héél anders aan toegaan.

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.