Twee bodembrieven uit Noorwegen (2)

Als alles al heel vaak is gezegd, terwijl de controverse aanhoudt. En als als de grenzen sluiten voor wie zich niet laat injecteren, dan worden een aantal vrienden, familieleden en bekenden fysiek- en soms misschien ook mentaal onbereikbaar. Wat doe je dan? Frank Gerritsen, die in Noorwegen woont en werkt, schreef speciaal voor hen twee ultieme teksten. Gisteren publiceerden we het eerste deel. Vandaag deel 2.

NoorwegenBevrijding uit de status quo vraagt allereerst om inzichtelijk denken

Het is schier eindeloos waarin de kritische mens zich gedurende de vermeende pandemie kan verdiepen om zich vervolgens daarmee uiteen te zetten: mondkapjes, tests, afstand houden, lockdown, propaganda…

Er zijn talloze motieven, cijfers, wetenschappers, onderzoeken, manipulaties…

En niets is onbelangrijk en het meest belangrijk is vaak waar je zelf het dichtst op zit, waar je toegang en / of inzicht toe hebt. Dat spreekt het meest aan. En vanzelfsprekend is elke activiteit gericht op oplossingen. En de oplossingen lijken steeds de problemen te kunnen verminderen, lijken van het ‘duister naar het licht’ te kunnen werken.

En toch is het er, ondanks al deze inspanningen, voor velen bepaald niet gemakkelijker op geworden en neemt de maatschappelijk druk op de individuele mens toe. Zo verlamt deze druk praktisch alles wat altijd als ‘onze cultuur’ werd ervaren, hoe verschillend de inhoud daarvan voor ieder afzonderlijk ook is en kan zijn geweest.

Op dit moment uit de actuele crisis zich als Covid-19 of coronacrisis.

De algemeen ervaren aanleiding voor deze crisis is een virus.

Het is vanzelfsprekend essentieel om eerst vast te stellen wat daarover bekend is. Pas dan kan er over- en inzicht ontstaan hoe dit virus tot een crisis zou kunnen- of heeft kunnen leiden en welke maatregelen de mens kunnen helpen om eventuele (verdere) gevaren het hoofd te bieden.

Wat is er bekend van dit virus?

Een virus is wetenschappelijk gezien in feite niet meer dan een denkmodel, vergelijkbaar bijv. met het atoommodel (Bohr). Het is dus niet meer dan een theoretisch model waarbij die theorie lijkt te voldoen in relatie tot diverse proefnemingen.

Het atoommodel van Bohr, vele mensen kennen dat van ‘school’, is inmiddels al weer ouderwets en achterhaald ondanks dat het nog altijd functioneert om natuurwetenschappelijke theorieën inzichtelijker te maken.

Het virusmodel is vanaf haar ontstaan nogal omstreden geweest en heeft alleen andere wetenschapsmodellen hierin weten te overheersen, waarbij al direct vanaf haar ontstaan economische interessen in meespelen. Dat is logisch gezien het feit dat het virusmodel gelijk al samen op is getrokken met ‘bijbehorende’ vaccinaties waar een -toentertijd al- bijzonder grote industrie bij betrokken is, de farmaceutische industrie. Deze industrie heeft sindsdien ook nog een onvoorstelbare economische- en maatschappelijke ontwikkeling doorgemaakt.

Het Covid-19 virus (zoals boven bedoeld) is als zodanig wetenschappelijk NIET aangetoond. Het is niet ‘geïsoleerd’ zoals andere virussen. Op het internet lijkt dit te worden tegengesproken, maar met een misleidende woordenvloed.
Er is een heuse geldtoekenning (€ 1.500.000 van het ‘Isolate Truth Fund’) ter beschikking gesteld voor diegene die langs traditionele wetenschappelijke weg kan aantonen dat het ‘coronavirus’ geïsoleerd werd. Dit is nog nooit gebeurd en dus is het beschikbare geldbedrag tot op heden niet uitgekeerd.

Aan géén van de vier (toch al omstreden) Koch-postulaten is voldaan, terwijl deze postulaten de waarschijnlijkheid aangeven of er sprake van een virus is. Dat wil zeggen dat wanneer aan alle vier deze postulaten kon worden voldaan er een grote waarschijnlijkheid zou zijn dat sprake is van een virus. Wanneer er aan geen van de postulaten is voldaan is er absoluut géén sprake van in dit geval een virus.

Dit zijn die vier postulaten:

Eerste postulaat

Het micro-organisme moet in overvloed aanwezig zijn in alle organismen die aan de ziekte lijden, maar het mag niet worden aangetroffen in gezonde organismen.

Tweede postulaat

Het micro-organisme moet kunnen worden geëxtraheerd en geïsoleerd uit een ziek organisme en gekweekt in een zuivere cultuur.

Derde postulaat

Het micro-organisme dat in een cultuur is gekweekt, zou in staat moeten zijn om ziekten te veroorzaken zodra het in een gezond organisme is geïntroduceerd.

Vierde postulaat

Dezelfde ziekteverwekker zou opnieuw moeten kunnen worden geïsoleerd uit individuen die experimenteel zijn geïnoculeerd, en identiek moeten zijn aan de ziekteverwekker die is geëxtraheerd uit de eerste zieke persoon aan wie het werd verwijderd.

Na 18 maanden wereldwijde wetenschappelijke benaderingen en maatschappelijke schaden welke vele duizenden miljarden belopen (een volkomen onvoorstelbare schade dus waar het bijkomend menselijk leed nog grotendeels tot mensheids-ervaring moet komen) heeft aan de hier direct bovenstaande twee punten nog NIETS veranderd. En dit zal dus ook niet alsnog gaan veranderen, zowel vanwege de wetenschappelijk kant van het vraagstuk (18 maanden!) als vanwege de inmiddels ‘op de koop toe genomen schade’.

Vaststelling: er bestaat GEEN coronavirus

Wanneer een wetenschappelijk grond ontbreekt voor een vermeend fenomeen is alles wat daarna in het verlengde daarvan wordt verklaard willekeur. Ook aan te duiden als wetenschapsbedrog.

Logische vraag welke hieruit volgt:
Wat is het dan wèl wat de mensheid zo lijkt te bedreigen? Daarvoor kent de mens gelukkig wetenschap en onze wetenschap zou hieraan dus al 18 maanden hebben moeten werken om aan de mensheid dienstbaar te kunnen zijn.

En er zijn zeker veel wetenschappers geweest die dit onderzoekwerk hebben verricht en daar ook nog steeds doende mee zijn, maar het overgrote deel van de wetenschap is zich gaan bezighouden met willekeur (wetenschapsbedrog), niet (voldoende) gecorrigeerd door betrokken maatschappelijke belangen.

Omgekeerd bleken er erg veel maatschappelijke belangen op gericht de wetenschap te willen uitsluiten en de willekeur aan te vuren.

Voorbeelden van willekeur

De PCR-test werd ingevoerd, een test waar vanaf het eerste moment juist van bekend is dat deze test GEEN virus kan aantonen en daarmee NIETS van alles wat daarmee zou kunnen samenhangen.

Nobelprijswinnaar en ontwikkelaar van deze test Dr. Kary B. Mullis heeft dit in met niet mis te verstane woorden gemeld. De test kent daarbij ook zogenaamde cycli om iets aan te tonen (geen virus dus) en als deze cycli een bepaalde waarde overschrijden is wetenschappelijk algemeen bekend dat de test ook voor het iets aantonen geen waarde meer heeft.  Werkelijk alles kan aangetoond worden waar wat men ‘graag aangetoond wil hebben’. De zo vast te stellen maximale cycli werden meer dan ruimschoots overschreden.

Mondkapjes werden ingevoerd waarvan wetenschappelijk talloze malen is bewezen dat deze NIET werkzaam kunnen zijn.

De lockdown werd ingevoerd zonder enig door navolgbaar onderzoek verkregen bewijs dat zo’n maatregel zelfs maar zou kùnnen werken, terwijl de maatschappelijke gevolgen bewezen (voor zover nodig) onvoorstelbaar desastreus zijn, ook wanneer de grootste pijn naar de (nabije) toekomst kon worden verschoven met behulp van een eveneens niet voorstelbare nieuwe schuldenberg (bovenop de oude) en dat zònder noemenswaardige maatschappelijke discussie.

Grote financiële belangen achter de vaccinatiedrift

Een ongekende vaccinatiedrift kwam in beeld, vanuit een nieuwe, door de media in samenwerking met de overheid gecreëerde wolk van angst. Kwam in beeld, want de voorbereidingen van dit onbekende- en op mensen ongeteste vaccin is al vele jaren in ontwikkeling geweest, echter zonder een positief resultaat. Sterker nog, geen van de hiervoor ingezette proefdieren heeft dit type vaccin uiteindelijk overleefd volgens de hierover gepubliceerde gegevens uit de laboratoria.

Daarbij gaat het hier ook nog niet eens om een vaccin, maar om gentherapie met als doel genetische manipulatie van het menselijk DNA. En deze gehele constellatie werd en wordt weliswaar gedragen door verschillende, waaronder ook bekende wetenschappers, echter geen van hen is als volledig onafhankelijk te beschouwen.

Er is steevast een directe- of indirecte relatie te vinden met grote financiële belangen achter deze vaccinatiedrift, waaronder de farmaceutische concerns en ‘hun’ NGO’s, aandeel-houders en financiers. Veel wel onafhankelijke wetenschappers op dit gebied, waaronder ook vele Nobelprijs-houders hebben zich fel tegen deze hele ‘procedure’ gekeerd, waarbij het begrip ‘genocide op termijn(!)’ niet zelden wordt gehanteerd.

Onderzoek naar biowapens

De laatste decennia alleen al werden er wereldwijd honderden miljarden ‘geïnvesteerd’ in de ontwikkeling van biowapens waarvan het doel natuurlijk, zoals zoveel heden ten dage geheim moet blijven en zodoende van maatschappelijke aansturing geen sprake kan zijn.

De met deze wapens aan te vallen vijand is een onbekende en over hoe deze wapens ‘bruikbaar’ zouden moeten kunnen zijn tegen een vijand wordt alleen soms even gespeculeerd. Beleeft de mensheid nu een moment van inzicht hierin?

Een nooit eerder vertoonde vorm van onverantwoordelijk- en onzorgvuldig wereldwijd(!) overheidsgedrag manifesteerde zich: diverse vaccins werden per omgaande (in plaats van een officiële toelating na een minimale ca 10-jarige voorwaardelijke procedure en zonder vrijstelling van verantwoording) tijdelijk toegestaan om op mensen uit te testen(!), waarbij de producent volledig werd vrijgesteld van verantwoordelijkheid m.b.t. alle(!) ‘ongewenste’ gevolgen.

Onafhankelijk onderzoek naar ziekte-oorzaken

Wat hebben meestal ongehoord gebleven wetenschappers (gecensureerd), waaronder vele van grote faam (zoals Nobelprijslaureaten) gevonden op hun weg van onderzoek?
Ernstige vormen van luchtvervuiling in gebieden met veel zieken waarvan bekend is dat de ziekteverschijnselen overeenkomen met het ziektebeeld, dat aan het coronavirus toegeschreven wordt.

Veel ouderen lijden altijd al aan ernstige onderliggende ziekten. De gewone griep (‘The old man’s friend’) kan een levensgevaarlijke gezondheidscrisis veroorzaken.

Menselijke weerstand wordt niet alleen verzwakt door luchtvervuiling maar in het algemeen ook door een al maar sneller toenemende ongezonde levensstijl.

Er is een steeds sneller toenemende druk van ernstig ziekmakende- en immuun-systeem aantastende verdelgingsmiddelen in de landbouw en industriële chemie-uitstoot (zoals Tefal, de lijst groeit steeds sneller)

Het gebruik van de nieuwe media ((LED)-schermen) beïnvloedt de gezondheid en dus de menselijke natuurlijke weerstand steeds aanzienlijker. Het ons steeds langduriger vergezellende omgevingslicht werd in zeer korte tijd bijna geheel omgezet naar Ledverlichting. Van de gevolgen daarvan voor onze gezondheid is (nog) maar weinig bekend.

Het exponentieel toenemende stralingsniveau samenhangend met draadloze oplossingen als communicatie en energiedragers; 3- en 4G, 5G (van een totaal andere en ook nieuwe orde waarvan vrijwel nog niets (openbaar) bekend is gemaakt), radar en nog vele andere stralingsvormen (vaak eveneens met een militaire achtergrond) en waarvan vrijwel niemand het bestaan zelfs weet en dus al helemaal niet de werking op de menselijke gezondheid. En dan hebben we tegenwoordig ook nog in sterk toenemende mate te doen met ruimte projecten waarvan aan een aantal mede een sociaal maatschappelijk doel worden toegeschreven. De gevolgen voor de menselijke gezondheid van deze straling uit de ruimte, evenals 5G-straling op de grond zijn nauwelijks onderzocht en worden opzichtelijk genegeerd.

In het verleden (vanaf eind 19e eeuw) is gebleken dat de introductie van nieuwe EM-stralingssystemen steeds gepaard ging met epidemieën.

Het is bekend dat door- en ten behoeve van het militair-industriële complex buitengewoon veel onderzoek is gedaan en nog in toenemende mate wordt gedaan naar beïnvloeding van de militairen (aan beide zijden van ‘de strijd’) door alle mogelijke vormen van EM-stralingstoepassingen.

Natuurlijk is er ook heel veel werk verzet om de effectiviteit van de ‘maatregelen’ m.b.t. het ‘coronavirus’ te weerleggen. Omdat dit virus echter niet bestaat, zoals boven aangetoond, blijft dit ter zijde.

Het wetenschapsbedrog zal aan het licht komen

Aan een discussie over een onderwerp dat als gevolg van iets wat NIET WAAR IS wordt gevoerd kan nooit een eind komen, omdat deze discussie zelf niet op iets werkelijks kan worden gefundeerd. Aan zo’n discussie kan men beter nooit beginnen.
De mens kan ook NU nog stoppen met deze discussie.

Het wetenschapsbedrog van de afgelopen 18 maanden komt zo direct in beeld en daarmee de belangen welke zich hier kennelijk achter hebben willen verschuilen. Dan kan er RECHT WORDEN GEDAAN aan iedere individuele- en soevereine mens. Dat zal een immense klus zijn die de mensheid een ongelooflijk grote dienst zal gaan bewijzen. De opgelopen schade, ten eerste onder de allerjongsten onder ons, kan zo met alle pijn in ons hart, die misschien dan pas ècht tot ons doordringt, gedragen gaan worden.

Een voorwaarde voor het slagen in dit grote gebeuren is TROUW. Trouw aan de mens in ons en dus trouw aan de te eisen voorwaarden van waaruit wetenschap ons een dienst kan bewijzen. Alhoewel, zonder wetenschap bewerkt ‘boeren verstand’ hetzelfde!

Frank Gerritsen is redacteur van de website Apokalypsnu.nl. Daarin belicht hij ‘geopolitieke ontwikkelingen vanuit een antroposofisch perspectief’.

Foto:  Pixabay

 

Gerelateerd

Jon Rappoport: “Het bestaan van het SARS-CoV-2 virus is nooit aangetoond”

De besmettingsmythe: een Nederlandstalige samenvatting van The Contagion Myth

Is ‘corona’ een stralingsziekte?

 

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken. Het kan soms geruime tijd duren voordat je reactie zichtbaar is.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

3 reacties

 1. ij. werkhoven schreef:

  Janna kleine correctie, dat lijkt mij/is een waarheid als een koe! zo hebben we vroeger de kinderziekten gehad (ik ben 77 jr) mazelen, bof, kinkhoest en dat was lastig maar ging voorbij. Immuunsysteem weer sterker, geen angst.
  Wat er wereldwijd nu gebeurt en dat zoveel mensen angst hebben toegelaten, is eerlijk gezegd in mijn beleving ongekend en verbazingwekkend. Ze lopen achter een ander denkpatroon aan.
  Er is een agenda, die al heel lang iets in gang zet, in deze tijd angst aanjagen voor deze ‘griep’, met soms ernstige gevolgen.
  Ik wil het hierbij laten, veel is er al over gezegd en bekend bij een wakkere groep.
  IJbelina Werkhoven

 2. Anoukio schreef:

  Prachtig geschreven tweeluik! Heel fijn om te lezen, dus dank daarvoor.
  Ben het met Janna eens m.b.t. het bestaan van virussen.

 3. Janna schreef:

  Kleine correctie: niet alleen het coronavirus is nog nooit door isolatie aangetoond; er is nog nimmer wat voor besmettelijk virus dan ook werkelijk verantwoord wetenschappelijk aangetoond.
  Dr. Ryke Geerd Hamer zei dat áls een virus werkelijk zou bestaan, dit volgens de biologische natuurwetten nooit een gevaar, maar juist een hulp voor het lichaam zou betekenen!

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.