EMF-straling triggert ‘corona’ (en andere uitbraken van ziekte) door de vervuiling van de levens-ether-aardatmosfeer

Met elke introductie van een nieuwe elektromagnetische technologie gaat een uitbraak van ziekte gepaard. Dat is logisch, want mensen zijn elektromagnetische wezens. Dit patroon zien we nu ook bij de uitrol van 5G en het daarbij behorende ziektebeeld van het coronasyndroom.

We zijn inmiddels praktisch een jaar onderhevig aan wat wordt genoemd het ‘coronavirus’ respectievelijk de verschillende varianten daarvan. Over de grote vraag wat hiervan de oorsprong is hebben de geleerden nog steeds geen duidelijk antwoord.

Aan het slot van mijn artikel over ‘corona en 5G’ dat ongeveer een jaar geleden op TransitieWeb verscheen, opperde ik dat de zogenaamde corona-ziekte wel zeer veel aspecten kent die wijzen op een stralingsziekte [1].

In deze richting wijzen overigens meerdere auteurs en onderzoekers, zoals Magda Havas [2], Thomas Cowan, Bartomeu Payeras i Cifre, Arthur Firstenberg [3] en Elke de Klerk [4].

In wat nu volgt wordt nog eens beargumenteerd en verder gemakkelijker inzichtelijk gemaakt dat EMF-straling de primaire veroorzaker is van het thans de kop opstekende ‘coronasyndroom’, een acute aandoening van de luchtwegen die fataal kan verlopen.

Voorts wordt duidelijk dat voorgaande ‘pandemieën’ en catastrofale ziekteverschijnselen ook op basis van nuchtere beschouwingen te correleren zijn met de enorm toegenomen EMF-straling om ons heen over de afgelopen decennia.

Sprongetjes in temperatuurMondiaal temperatuurverloop

De afgelopen decennia zien we sprongetjes in de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer, die parallel lopen met de introducties van nieuwe draadloze communicatietechnieken.

Wie naar de lange termijn golfbeweging van de ijstijden kijkt die ziet dat de aarde op weg is naar een koudere periode. Echter, doordat er een complexe deken van EMF-straling in de atmosfeer wordt aangebracht, kunnen ook mede in combinatie met ‘chemtrails’ abnormale weereffecten optreden. Zo kan het dat we op een neerwaartse trend toch een lichte opwarming zien.

In de afbeelding hiernaast zie je horizontale treden die de introductie van 1G, 2G, 3G, en 4G weergeven en je ziet dat de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer dan steeds een sprongetje maakt.

Dit alles past ‘optisch’ verrassend goed in deze grafiek ‘Mondiale Temperatuur’ die ik besprak tijdens mijn lezing in Hoevelaken op 26 januari 2020 [5]. De videoregistratie daarvan vind u helemaal onderaan dit artikel.

Elektrificatie veroorzaakt ziekten

In het nieuwste boek van Arthur Firstenberg, ‘The Invisible Rainbow, a History of Electricity and Life’ [6], laat deze auteur duidelijk zien hoe ernstige ziekten zoals diabetes, kanker en hartaandoeningen de trend van de elektrificatie in de maatschappij volgen, maar dan helaas wel in negatieve zin. Gesteund op de onderzoeken van vele wetenschappers, medische statistieken en adequate maatschappelijke observaties wordt hierin verder onder andere vermeld:

*  “Influenza is een elektrische ziekte” (pagina 80)

*  “Het pijnlijke geheim onder virologen is dat vanaf 1933 tot vandaag er geen experimentele studies zijn die aantonen dat influenza -noch het virus, noch de ziekte – ooit is overgedragen van persoon naar persoon via normaal contact.” (pagina 93)

*  ‘Elektrificatie verstoort onder andere de enzymatische synthese van hemoglobine, de zuurstof dragende substantie in het bloed.” (pagina’s 133 – 157).

*  “Als de oorzaak – de vertraging van het metabolisme door de elektromagnetische velden om ons heen – beide diabetes en kanker produceert, dan mag men verwachten dat diabetici in hoge mate ook nog kanker hebben, en omgekeerd. En dat is zo.” (pagina 240)

Firstenberg toont op basis van talloze statistieken en honderden literatuurverwijzingen onomstotelijk aan dat de elektrificatie van de samenleving al vanaf het begin, dat wil zeggen omstreeks 1880, een verwoestende uitwerking heeft op de volksgezondheid.

Vervuiling van onze levensether: ‘de atmosferische lucht’

De wel belangrijkste substantie in onze leefomgeving is ongetwijfeld de lucht als levensether voor onze ademhaling. Hoe slecht of het met onze atmosferische ademlucht gesteld is ten gevolge van voornamelijk EMF-straling en ‘chemtrails’ wordt nog eens uitvoerig uiteengezet in deze video [5] vanaf de 18de tot en met de 40ste minuut. Daarin verwijzingen naar publicaties van Dr. Pryanka Bandara vanaf de 28ste minuut., prof. dr. Claudia von Werlhof vanaf de 28ste minuut en dr. Giorgio Pattera en dr. Corrado Penna vanaf de 37ste minuut en dr. Dietrich Klinghardt vanaf de 40ste minuut.

In die ernstig vervuilde levensether ‘aardatmosfeer’  leeft onder meer de MENS en dat is geen zak gevuld met 20 kilogram kalksteen en 50 kilogram water….

De MENS is een KOSMO-GEO-BIO-ELEKTRO-MAGNETISCH wezen

Binnen (zeer) beperkte afwijkingen van de aardse- respectievelijk kosmische ‘stralingsvelden’ kan de mens (en kunnen ook andere levende wezens) …. vanaf de conceptie tot de dood een gezond leven leiden.

Echter door blootstelling aan sterk afwijkende velden zal ziekte ontstaan, respectievelijk kan de dood het mogelijke gevolg zijn.

Men zou wel een lijst met honderden literatuurverwijzingen kunnen opvoeren die het voorgaande staven. To-the-point wordt hier verwezen naar een lijst [7], opgesteld door dr. Martin Pall,  met een tiental ernstige gezondheidseffecten ten gevolge van EMF-straling, zoals vastgesteld in wetenschappelijk onderzoek dat gedaan werd nog vóór 5G werd ingevoerd.

Voor de verdere onderbouwing van het voorgaande kan wellicht een onderzoekende blik in de statistieken over de volksgezondheid over de afgelopen 70 jaar worden geworpen. Daarbij moet dan speciaal worden gelet op de gelijktijdigheid van het uitbreken van ‘pandemieën’ met de introductie van nieuwe communicatie technologieën. Een dergelijk onderzoek kan meer licht werpen op de cruciale negatieve impact van EMF-straling op onze gezondheid. En dit in ihet bijzonder met betrekking tot ‘het uitrollen van 1G t/m 5G.

Een overzicht van de historische ontwikkeling van 0G t/m 5G staat op Wikipedia [8].

Gezondheidscheck met betrekking tot EMF-straling

De voor Nederland relevante informatie wordt gevonden onder CBS-Statline: Overledenen, belangrijkste doodsoorzaken 1950 – 2020 [9]. Hierbij zij echter opgemerkt dat in de betreffende tabellen enkele zeer onlogische waarden voorkomen.

Periode 1980 – 1990

1G wordt uitgerold vanaf circa 1979-1980.
Dit gebeurt niet in alle landen tegelijk en duurt veelal enkele jaren voordat het in een land voltooid is (geldt overigens ook voor 2G t/m 5G).

De statistieken over doodsoorzaken laten in deze periode een sprongvormige toename zien voor met name de volgende categorieën
* Endocriene-, voedings-, stofwisselings-(metabole)-ziekten
* Psychische en gedragsstoornissen
* Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen

Periode 1990 – 2000

2G wordt uitgerold vanaf circa 1990.
Voorgenoemde trend in de doodsoorzaak zet zich vooral in uitgesproken vorm voort in de categorie (waarbij nogmaals verwezen wordt naar voorgaande opmerking omtrent het voorkomen van ‘onlogische’ tabelwaarden):
* Psychische en gedragsstoornissen

Periode 2000 – 2010

3G wordt uitgerold vanaf circa 2002.
Voornoemde doodsoorzaaktrends zetten zich in uitgesproken mate voort in de categorieën:
* Psychische en gedragsstoornissen.
* Ziekten van het zenuwstelsel en zintuigen.
* Verder vindt de eerste SARS-Covid uitbraak plaats in 2002-2003 [10].

In deze periode komt het REFLEX-onderzoek gereed [11] met als centrale conclusie:
“EU Reflex study shows DNA damage caused by radiation from wireless devices and mobile phones.

De foto hieronder  is genomen van een Duitse TV-rapportage over de Reflex-studie. Je ziet hier hoe de leider van dat onderzoek, prof. dr. Franz Adlkofer, een stukje DNA aanwijst dat ten gevolge van EMF-straling is afgebroken.

EMF-straling beschadigt DNA

Periode 2010 – 2020

4G wordt uitgerold vanaf circa 2013.
Voornoemde trends zetten zich in uitgesproken mate voort in de categorieën:
* Psychische en gedragsstoornissen.
* Ziekten van het zenuwstelsel en zintuigen.
* Verder vindt de tweede SARS-Covid (MERS) uitbraak plaats in de periode 2013-2015 [12].
* En recentelijk de derde SARS-Covid (Covid 19) uitbraak in 2019-2020-2021.

Resumerend

Deze periodes die gepaard gaan met achtereenvolgens de uitrol van 1G, 2G, 3G en 4G en in de loop van het afgelopen jaar zelfs 5G kennen een extreem toegenomen aantal sterfgevallen in de categorieën van ziekten die inmiddels wetenschappelijk bewezen zeer wel veroorzaakt kunnen worden door de heersende EMF-straling [7].

Het duidelijkst is dat met de start van 1G. Er is een nauwkeurigere statistische beschouwing omtrent diverse ziekten per jaargang nodig om  de negatieve aspecten van EMF-straling nog duidelijker zichtbaar te maken, waarbij dan ook zeer wel mogelijke de transities hierin duidelijk worden.

Bijvoorbeeld: aanvankelijk, in slechts enkele jaren, sterven de meest gevoelige en zwakke mensen bij bosjes. Daarna zakt het sterftecijfer iets terug om vervolgens wel wat verhoogd en dus tamelijk onopvallend gestaag verder te stijgen.

De resultaten van de REFLEX-studie spreken boekdelen omtrent de gevaren van de draadloze telecommunicatie!! Ons DNA wordt er door beschadigd … en dat was pas 2G respectievelijk 3G !!

De SARS-Covid uitbraken vallen in de tijd gezien samen met de introductie van 3G, respectievelijk 4G, respectievelijk 5G …. dat is natuurlijk NIET TOEVALLIG !!

En daarenboven is ook nog een zekere overeenstemming en gelijktijdigheid van de uitrol van 1G t/m 4G met de mondiale temperatuurplateaus zichtbaar ….. en dat is natuurlijk ook NIET TOEVALLIG !!

Als EMF-straling en in het bijzonder 5G-straling wordt erkend als primair potentiële veroorzaker van de zogenaamde heersende corona-pandemie dan helpen lockdowns, mondkapjes, de 1,5 meter etcetera weinig tot niets als men daarnaast gewoon zelfs versterkt doorgaat met de uitrol en implementatie van 5G in de samenleving.

En als het zogenaamde coronavirus daarnaast ook nog eens tot meer dan 28 dagen “vers blijft” op gladde oppervlakken zoals met name die van mobiele telefoons dan is men nu toch wel echt helemaal verkeerd bezig zou je nuchter moeten concluderen [13].

Als we de politieke gebeurtenissen en de natuurwaarnemingen niet los van elkaar zien, maar als een samenhangend geheel, dan komen we tot macabere inzichten en conclusies zoals die verwoord worden door Robert Kennedy jr. en voorgelezen worden door Claire Edwards [14].

Referenties

[1] https://www.transitieweb.nl/straling/over-de-ziekmakende-werking-van-niet-natuurlijke-elektromagnetische-velden-in-het-algemeen-en-die-op-basis-van-de-60-ghz-frequentie-in-het-bijzonder/

[2] https://www.transitieweb.nl/straling/het-rouleaux-effect-de-echte-oorzaak-van-de-coronacrisis/

[3] https://www.transitieweb.nl/straling/is-corona-een-stralingsziekte/

[4] https://www.transitieweb.nl/corona/de-huidige-ziekteverschijnselen-lijken-op-de-effecten-van-straling/

[5] https://www.youtube.com/watch?v=70yU7tkQtN4

Zie ook: https://www.transitieweb.nl/klimaat/straling-van-draadloze-netwerken-heeft-een-opwarmend-effect-op-de-atmosfeer/

Zie verder: een volledige lijst met referenties op http://www.aries-ethernity-foundation.org/wp-content/uploads/2020/03/TC-2020-AEF-Bronnen-Sources-Quellen-Internet-Links-en-Grafiek.pdf

Het Nederlandstalige transcript van de inmiddels ‘verdwenen’ video over chemtrails met Dr. Giorgio Pattera en Dr. Corrado Penna staat hier: https://irmaschiffers2014.wordpress.com/transcript-bij-documentaire-chemtrails-de-geheime-oorlog/

[6] Arthur Firstenberg, The INVISIBLE RAINBOW, A History of Electricity and Life, Chelsea Green Publishing, White River Junction, 2020, ISBN 978-1-64502-009-7 Paperback

[7] https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12363/redir

[8] https://nl.wikipedia.org/wiki/Generaties_mobiele_telefonie

[9] https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7052_95/table?fromstatweb

[10] https://en.wikipedia.org/wiki/2002%E2%80%932004_SARS_outbreak
SARS-CoV-uitbraak 2002-2004

[11] https://www.jrseco.com/eu-reflex-study-shows-dna-damage-caused-by-radiation-from-wireless-devices-and-mobile-phones/

[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_respiratory_syndrome%E2%80%93related_coronavirus
SARS-CoV-uitbraak 2012-2015

[13] https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-020-01418-7

[14] https://www.bitchute.com/video/D0RN8vHfEaTi/

Gerelateerd

Corona en 5G: over de ziekmakende werking van niet-natuurlijke elektromagnetische velden en in het bijzonder die op basis van 60 GHz wifi

‘Straling van draadloze netwerken heeft een opwarmend effect op de atmosfeer’

Nederlandse Vertaling 5G rapport van Martin Pall beschikbaar

Het Rouleaux effect: de echte oorzaak van de coronacrisis

 

Wil je dit artikel delen op social media?

Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm van intimidatie en censuur.

Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten) in je eigen bericht. Of je maakt een schermafbeelding.

Heb je op Facebook last van fact checkers? Die kun je blokkeren.
Ga naar Instellingen, dan klikken op Blokkeren. Daar typ je de naam of het e-mailadres van de fact checker in en bevestigt die. Als je ergens ook de optie Toevoegen ziet staan, vul dan fact checker in en klik op Zoeken. Er verschijnt dan een lijst met fact checkers. Deze kun je vervolgens allemaal tegelijk blokkeren.

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

6 reacties

 1. A Hoedje schreef:

  Vergeet het c2000 netwerk van de overheid niet. sinds jan 2020 in vermogen verdubbeld. ik meet veldsterktes 3x meer dan het jaar ervoor.

  stralingsleed.nl/blog/…n-werking/

  • Marije Freeve schreef:

   Voor mij is het kwartje gevallen. Sinds Juli worden er ’s nachts tests gedaan.
   (ook in Staatsliedenbuurt A’dam)

 2. Marije Freeve schreef:

  Uit Eindhoven heb ik dramatische verhalen gehoord van inwoners die dóódziek zijn van de straling daar. Allerlei techno-bedrijven zijn zich daar aan het uitleven en noemen Eindhoven “de nieuwe broedplaats voor 5G”, oftewel: Eindhoven is één grote 5G-proeftuin.

  Als ik dit artikel lees: www.computable.nl/artik…euren.html krijg ik het idee dat de betrokken techneuten totaal bezeten zijn van maar 1 ding en dat is 5G. (5G lijkt wel de nieuwe obsessie) Of 5G ons gelukkig gaat maken, die vraag was nog niet in ze opgekomen. Ik denk het niet namelijk…

 3. Ben Braaksma schreef:

  Ik ben het wat betreft de straling van de 1 t/m 5 G helemaal met je eens. Er is echter naar mijn mening meer aan de hand. Ook ons voedsel is door de industrialisatie van de landbouw geen voedselindustrie meer maar een vulindustrie. In ons voedsel zit nagenoeg geen voedingswaarde meer. Uit onderzoek van Farmaceutisch bedrijf Geigy te Karlsruhe, uitgevoerd in 1985/1996/ 2002 is gebleken dat de Calcium, Foliumzuur, Magnesium en diverse vitamines in plm. 15 jaar tijd tussen de 15 en 68% zijn verdwenen. Oorzaak; uitgeputte grond door gebruik van kunstmest, luchtvervuiling en te snelle groei, langdurige opslag en transsport. Kortom onze overheid interesseert het niets dat u ziek wordt. Mede hierdoor is eigenlijk de cirkel van ziek worden, gezond maken en flink verdienen rond. Want daar gaat het om, de economie draaiende houden. En inmiddels is deze gehele industrie in handen van witte boordencriminelen die het niet erg vinden dat er jaarlijks duizenden doodgaan door hun toedoen. En onze regering speelt het spel, al dan niet gedwongen, mee, want zij subsidiëren de boeren zodat ze nog meer rommel kunnen produceren, de prijzen worden hoog gehouden zodat mensen eigenlijk geen keus hebben dan naar de Mac te gaan en nog slechter voedsel te eten wat tot nog meer zieken leidt. Kortom het is een grote zooi en de meeste mensen weten het niet of willen het niet weten.

 4. Marije Freeve schreef:

  Dit artikel: www.volkskrant.nl/weten…~b01265c5/ vind ik veelzeggend.

  Citaat: “Artsen raken wereldwijd gealarmeerd nu ze bij hun patiënten een mysterieus effect van het coronavirus zien opdoemen. Steeds duidelijker wordt dat het virus niet alleen ernstige longontstekingen veroorzaakt, maar ook het bloed van voorheen gezonde patiënten dikker maakt en laat klonteren”.

  Artsen noemen dat bloed klonteren “mysterieus”, maar is het dat wèrkelijk?

  Van ervaringsdeskundigen weet ik dat je van 5G heel erg pijn kunt krijgen aan je longen.
  Ook heb ik begrepen dat van 5G je bloed kan gaan klonteren, ook wel het Rouleau effect genaamd.
  corona-nuchterheid.nl/bronn…ux-effect/

  Volgens mij heeft de arts Elke de Klerk van “Artsen voor waarheid” hier wel het één en ander over gezegd in een interview. Want is het niet erg “toevallig” dat de invoering van 5G precies samenvalt met de Corona-plandemie?

 5. Jacques Gransier schreef:

  Klopt..Dit liet ook een ex Vodafoon medewerker weten. Kijken we naar het verleden dan z i en we bij elke nieuwe vorm van straling een ziekte uitbraak plaatsvinden.

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.