De stille invasie (deel 3): Morgellons als spirituele uitdaging

Vlak onder je huid ontwikkelt zich een netwerk van pijnlijk jeukende, neonkleurige draadjes. Na de eerste paniek ga je op zoek naar iets wat deze griezelige aanwezigheid weg kan halen. maar je ontdekt dat niks echt helpt.

Dit Morgellons syndroom is een moderne vorm van kwaad dat over ons komt. In Europa nu nog bij een enkeling, maar in enkele staten in het zuiden van de VS is het al een epidemie.

Geen fijn vooruitzicht. Maar het goede aan dit kwade is dat het ons aanzet om geestelijke vermogens te ontwikkelen die al heel lang hebben gesluimerd.

Blauw filament 60x

Ontkennings-mechanisme

Wanneer er iets schokkends gebeurt dat we totaal niet kunnen thuisbrengen is meestal onze eerste reactie er een van ontkenning: het kan gewoon niet waar zijn.

Neem chemtrails. Je sluit de gedachte daaraan uit omdat je het ondenkbaar vindt dat onze regering toestaat dat we met chemicaliën worden besproeid. En als het niet waar kan zijn, dan is het ook niet waar. Het probleem is weggeredeneerd.

Bij Morgellons speelt hetzelfde psychologische ontkennings-mechanisme een hele grote rol, mede omdat het verschijnsel zo totaal buiten de orde is.

Eerst is er de ontkenning bij de getroffene: ‘Het kan niet waar zijn dat dit mij overkomt’. En vervolgens bij de arts die de fysieke symptomen niet kan plaatsen en concludeert dat er dus psychologisch iets mis moet zijn met de hulpvrager. Verder onderzoek blijft achterwege. Het probleem is wegverklaard.

Kunstmatige levensvorm

In het eerste artikel in deze serie over Morgellons is dit ontkenningsmechanisme uitvoerig besproken (pdf). Daar wordt ook beschreven hoe hevig de artsen schrokken die wel de moeite namen om materiaal uit de huid van hun Morgellons-patiënten aan een microscopisch onderzoek te onderwerpen. Wat zij zagen kun je het beste omschrijven als een kunstmatige levensvorm. Een spinachtige, draderige, buitenaards aandoende substantie.

Morgellons zijn een door de mens in laboratoria en met behulp van nano- en biotechnologie ontwikkelde kunstmatige levensvorm met een zeer complexe opbouw. Er komen onder meer polyester, silicium, diverse metalen, organische (biologische) materialen en nano kristallen in voor.

Invasie van nanobots

In het tweede artikel over Morgellons en healing wordt hier dieper op ingegaan aan de hand van het werk van de Amerikaanse toxicoloog dr. Hildegarde Staninger (pdf). Zij noemt de nanodeeltjes die zich tot Morgellons samenvoegen lichaamsvreemde indringers (’true foreign invaders’).

Ze vergeleek de draden (fibers of filamenten) uit het lichaam van door de ziekte getroffenen met een monster van materiaal dat uit chemtrails is neergedaald en stelde vast dat de inhoud hetzelfde is. Dit is een sterke aanwijzing dat de bouwstenen van de Morgellons vooral via de atmosfeer worden verspreid. Maar mogelijk zijn er ook nog andere ‘distributiekanalen’, zoals vaccins.

Eenmaal in ons lichaam assembleren deze superkleine deeltjes zichzelf tot nanobots, die de activiteiten gaan uitvoeren waarvoor ze geprogrammeerd zijn.

Dr Staninger deed ook nog ander, hierop aansluitend onderzoek naar de samenstelling van weefsel uit een hersentumor. Daarin trof ze een microchip aan. Over deze schokkende ontdekking schreef ze een boek: ‘Global Brain Chip and Mesogens’ (1). De ondertitel ervan is veelzeggend: Nano Machines for Ultimate Control of False Memories.

Morgellons als spirituele uitdaging

De Verduistering

Morgellons, hiv, Lyme en wat ons allemaal nog meer boven het hoofd hangt zijn de voortbrengselen van een ontspoorde wetenschap. Het zijn de laboratoriumcreaties van zieke geesten. Het is wetenschap in dienst van controle, onderwerping en vernietiging.
De wortel van dit kwaad is dar de westerse cultuur van God en daarmee van een ethische grondslag is losgeraakt.

In onze geschiedenisboeken wordt deze loskoppeling, die bekend staat als de Verlichting, als een groot goed afgeschilderd. Dat was het aanvankelijk ook, omdat hierdoor het dogmatische, kerkelijk-feodale wereldbeeld doorbroken werd. Maar inmiddels, eeuwen later, in andere omstandigheden, pakt deze denkrichting uit als een groot kwaad.

Voor de Verlichting stonden we namelijk nog in enigerlei verbinding met de geestelijke wereld. Rudolf Steiner spreekt in dit verband over onze ‘natuurlijke helderziendheid’. Dit is het besef en de ervaring dat we deel uitmaken van de kosmos en dat dit in essentie een geestelijk geheel is en niet louter een materiële werkelijkheid.

De Verlichting verdrong deze natuurlijke helderziendheid en was in dit opzicht dus een Verduistering.

Schaduwdenken

Er is een prachtige voordracht van Rudolf Steiner uit 1921 (2), waarin hij spreekt over het schaduwdenken dat hiervan het gevolg is. De wetenschap werkt alleen nog maar met een schaduwbeeld van de werkelijkheid waar zij los van is komen te staan, aldus Steiner.

Het navolgende is een sleutelpassage uit deze voordracht:
“Dit menselijk intellect leidt van toen af eigenlijk, hoewel het iets heel geestelijks in de mens is, geen werkelijk bestaan, het heeft in wezen alleen een beeldbestaan. Wanneer de mens tegenwoordig enkel met behulp van zijn verstand denkt, dan wortelen die gedachten niet in de werkelijkheid. Die gedachten bewegen zich uitsluitend in een schaduwbestaan. En steeds meer bewegen de menselijke gedachten zich in een schaduwbestaan. Dat is het sterkst geworden in de negentiende eeuw. Tegenwoordig ontbreekt het de mens volstrekt aan zin voor werkelijkheid. De mens leeft in een geestelijk element, maar hij is materialist. Met zijn geestelijke gedachten, die echter enkel schaduwgedachten zijn, bestrijkt hij uitsluitend het materiële bestaan.”

Boosaardige spinnen

De gevolgen van dit ontspoorde westerse denken zullen huiveringwekkend zijn, zo voorziet Steiner. In dezelfde voordracht schildert hij de opkomst van een ‘spinnengebroed’, wat zeer opmerkelijk is gezien het spinachtige karakter van de Morgellons. Dit is het beeld van een mogelijke toekomst dat hij zag:

“En uit de aarde zal opkomen een vreselijk gebroed van wezens, die wat hun karakter betreft tussen het minerale rijk en het plantenrijk in staan, automaatachtige wezens met een overmaat aan verstand.” (3) En iets verderop: “vreselijke spinnen die zich in elkaar zullen verstrikken, die in hun uitwendige bewegingen alles zullen imiteren wat de mensen hebben uitgedacht met hun schimmige intellect, dat zich niet heeft laten bevruchten door wat via een nieuwe imaginatie, via geesteswetenschap zonder meer komen moet.”

Dezelfde haar een jaar later, 60 x vergroot

Dit beeld correspondeert met het onderhuidse netwerk van spinachtige draden dat zo kenmerkend is voor het Morgellons syndroom.

In Steiners vooruitblik is de opkomst van dit spinnengebroed meer dan een epidemie. Het is een volledige overname, een totale invasie.

“De aarde zal overdekt zijn – zoals ze nu met een luchtlaag overdekt is, zoals ze af en toe door zwermen sprinkhanen wordt toegedekt – met vreselijke mineraal-plantaardige spinnen, die zich heel intelligent, maar vreselijk boosaardig met elkaar verspinnen.” (4)

Akasha-kennis

Steiners beelden zijn opmerkelijk accuraat als schildering van het Morgellons fenomeen. Hoe kan hij dit – bijna op de kop af een eeuw geleden – zo scherp voorzien hebben? De reden is hoogstwaarschijnlijk dat hij via de Akasha Kronieken toegang had tot het kennisveld dat door de Grote Verduistering voor grote groepen van de bevolking verloren ging. In de aangehaalde tekst zinspeelt hij daar ook op. Hij onderstreept daarin dat kennis uit oude overleveringen niet langer “met een sluier van geheimhouding toegedekt mag worden.” (5)
Deze Akasha-kennis is nu gelukkig weer algemeen toegankelijk (6).

Twee toekomstlijnen

Volgens Steiner staan we als mensheid voor een wereldhistorische keuze: ons opnieuw openstellen voor de geestelijke wereld of ‘verspinnen’, dat wil zeggen meegezogen worden door en opgaan in het oprukkende domein van het spinnengebroed.

Je zou kunnen zeggen dat de spinnen, alias de Morgellons en hun broertjes en zusjes, ons helpen bij het maken van deze keuze. Zij zetten ons met de rug tegen de muur.

Zodra we dat aan den lijve ervaren, zullen we er wel iets mee moeten. Ofwel het laten zoals het is en het – op die basis- zo leefbaar mogelijk proberen te houden, wat een capitulatie inhoudt. Of hulp zoeken in de geestelijke wereld en langs die weg de spirituele draad, die voor velen van ons geknapt is, weer oppakken, repareren en versterken.

Je kunt deze keuze alleen maken als je de realiteit van de Morgellons onder ogen ziet en dus niet wegkijkt. Dit wegkijken van het kwaad is een breed optredende ideologische valkuil.

Niet wegkijken

Zo is er de opvatting dat je alles moet vermijden wat angst oproept. Angst is het beheersinstrument van de machthebbers, aldus deze gedachtegang. Maar angstaanjagende situaties roepen nu eenmaal… angst op. Dat is maar goed ook, want daardoor word je alert en weerbaar.

Moeten we bijvoorbeeld niet waarschuwen voor een bosbrand? Uiteraard moet dat wel. Want dan kun je een uitweg zoeken. Hetzelfde geldt voor chemtrails en Morgellons. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Het is eerder omgekeerd zo dat het niet informeren over deze realiteiten de machthebbers in de kaart speelt.

Een andere vorm van wegkijken is de opvatting dat het in de wereld altijd al een rommeltje is geweest en dat het energieverspilling is je daarover druk te maken.

Dit is om te beginnen historisch onjuist, want er zijn in de geschiedenis van de mensheid zeer vreedzame en constructieve perioden geweest, onvergelijkbaar veel harmonischer dan de wereld van vandaag.

Maar ook al is het waar dat we nu een bijzonder donkere historische fase doormaken (Kali Yuga of het Duistere Tijdperk), dan nog wil dat niet zeggen dat je daarin niet je plaats zou moeten bepalen, stelling nemen en in actie komen.

New Age achtergrond

Wegkijken van de roerige wereld en in een zelfgeschapen meditatief isolement gaan zitten is al evenzeer een houding die de ‘powers that be’ ongemoeid laat.

Dit esoterische wegkijken is de grondtoon van de New Age-beweging en veel daaruit voortgekomen, meer hedendaagse spirituele stromingen.

Wegkijken is niet de weg. Je kunt maar beter het monster recht in de muil staren en bij wijze van spreken zijn slechte adem diep opsnuiven. Zo leer je waar het op uit is, wat zijn handelwijzen zijn en waar zijn sterke en zwakke plekken zitten.
Van een stevige worsteling met een monster word je sterker.

Culturele transformatie

Als we niet willen verspinnen staan we voor de kolossale opgave om te herstellen wat er door de Verlichting gaandeweg is kromgetrokken. Uiteraard niet door terug te keren naar de culturele hoofdstroom van voor de 18de eeuw, maar door wetenschap en cultuur een nieuw spiritueel fundament te verschaffen.

Je kunt het – in navolging van Steiner – ook zo formuleren: het schaduwdenken moet weer oog krijgen voor de Bron, waarvan het de afspiegeling is. Zo ontstaat een nieuw, holistisch, kosmisch-spiritueel wereld- en mensbeeld.

Dit uit te werken is precies wat Steiner getracht heeft, laat in de 19de en begin van de 20ste eeuw. Daar kunnen we nu bij aansluiten op zoek naar nieuwe antwoorden voor de de 21ste en 22ste eeuw.

Deze spirituele transformatie van de westerse cultuur omvat alle levens- en kennisgebieden. Ze zullen stuk voor stuk binnenstebuiten gedraaid worden en op een nieuw fundament worden geplaatst.

Morgellons als spirituele uitdaging

Spirituele ontdekkingsreis

Cruciaal onderdeel van de brede culturele transformatie die zich zal voltrekken als antwoord op de dreiging van een transhumanistisch Mordor (7) is een nieuwe beleving van spiritualiteit.

We kunnen daarbij niet langer spreken van een spiritueel pad, want een pad is gebaand door anderen, die voorgingen. Er is hier geen pad. Je zal zelf je koers moeten uitzetten.

Hieronder een achttal realisaties die elk voor zich een vertrekpunt kunnen zijn voor een dergelijke ontdekkingsreis:

1. Het besef dat wij primair energie zijn in plaats van primair materie.
Wij zijn geestelijk-spirituele wezens die een lichaam hebben, maar de vereenzelviging met ons lichaam zit diep verankerd in onze taal (‘ik ben moe’ in plaats van ‘mijn lichaam is moe’). Het geestelijk-energetische uitgangspunt impliceert dat jij de regisseur bent en blijft, ook als is je lichaam ziek. Het impliceert verder dat jij onsterfelijk bent en een sterfelijk lichaam hebt.

2. Het besef dat de zon niet primair een eeuwigdurende chemische reactie is, maar een geestelijke grootmacht. De zon waar de westerse wetenschap over spreekt is slechts de schaduw van de zon. Het gaat er nu om een nieuwe persoonlijke relatie tot de Zon te ontwikkelen.

3. Het besef dat in onze cultuur het mannelijke principe de overhand heeft en daardoor uit het lood hangt. Dit besef leidt tot een herwaardering van het goddelijk vrouwelijke, zoals dat in de tijd voorafgaand aan de opkomst van het christendom nog wijd erkend, beleefd en geleefd werd. Denk aan Isis, Venus of Tara. En uiteraard aan Maria, want haar hebben ‘ze’ er nooit onder gekregen. Het gaat er nu om een nieuwe persoonlijke relatie tot het goddelijk vrouwelijke te ontwikkelen (8).

4. Het besef dat de Big Bang een broodje aapverhaal is en dat er veelbelovende wetenschappelijke aanzetten zijn van een nieuw holistisch-kosmisch beeld dat diametraal tegenover het heersende academisch-natuurwetenschappelijke denken staat (9)

5. Het besef dat de kracht van intentie enorm is. Het monster werkt met krachtige intenties die zich over eeuwen uitstrekken. Wij kunnen daarvan leren en hetzelfde doen, maar dan op onze manier (10). Wij zijn zelfscheppend en veel sterker dan we voor mogelijk houden..

6. Het besef dat individualisme ons vervreemdt van onze menselijke natuur. Dit besef leidt tot het experimenteren met nieuwe samenlevings- en samenwerkingsvormen als basis voor een nieuwe sociale structuur enerzijds en authentieke individualiteit anderzijds.

7. Het besef dat Jezus niet alleen maar een goed mens was, maar bovenal de belichaming van Christus, dat wil zeggen een goddelijke energie. Het gaat er nu om een nieuwe persoonlijke relatie tot deze Christus-energie te ontwikkelen.

8. Het besef dat de Akasha Kronieken een toegankelijke bron van kosmische kennis en wijsheid zijn. Het is van doorslaggevend belang dat we ons het ‘schouwen’ in de Kronieken (opnieuw) eigen maken.

Op de drempel

De Morgellons, deze moderne dragers van het kwaad, brengen bij ons iets teweeg wat zonder hun komst onmogelijk had kunnen ontstaan.

Zo worden we goed in holistische geneeswijzen, want de conventionele aanpak werkt hier niet.

We worden goed in de analyse van machtsverhoudingen, want minuscule handlangers van de macht kruipen in onze ledematen en in ons brein.

We worden goed in het onderzoeken van onze gevoelens en gedachten, omdat we perse willen achterhalen welke daarvan authentiek zijn en welke ons worden ingefluisterd door de elektromagnetische brain waves die uitgaan van het monster.

We worden goed in kleinschalige organisatievormen als antwoord op globalisme en gecentraliseerde controle.

We worden goed in nieuwe belevingen van spiritualiteit als ons antwoord op de duivelse transhumanistische samenzwering.

Dit zijn allemaal eigenschappen en vaardigheden die we danken aan de uitbraak van de synthetische biologie, aan deze stille invasie met zijn hiv, Lyme, Morgellons en wat ons nog meer boven het hoofd hangt.

Dat kunnen we aan.
We weten genoeg.
We worden er sterker van.
We bedanken deze moderne ‘wachters op de drempel’, omdat ze ons helpen te leren hoe we een nieuwe wereld kunnen bouwen.

Verdiepende video

Op TransitieWeb vind je aanvullende video-informatie over Morgellons.

Noten

(1) Dr. Hildegarde Staninger, Global Brain Chip and Mesogens, Xulon Press 2016.
(2) Rudolf Steiner, De technische cultuur en de toekomst van de aarde, in: De strijd om het mens-zijn, Vrij Geestesleven 2017.
(3) Ibid, pag 194.
(4) Ibid, pag 195.
(65 Ibid, pag 195.
(6) Helena Struik en Fred Teunissen, Een hemels avontuur, leven en werken met de Akasha Kronieken, Trophonios Publishing 2014.
(7) In mijn boek Hemel onder Vuur gebruik ik deze naam uit ‘In de ban van de ring’ van Tolkien om de grauwe wereld aan te duiden die het gevolg is van de vergiftiging van onze atmosfeer door chemtrails.
(8) Zie: Lauri Fransen, Het huis van Isis, een liefdesgeschiedenis, Trophonios Publishing 2016.
(9) Zie voor een nieuwe kijk op de natuurkunde:
* Paul LaViolette, Subquantum Kinetics, Starlane Publications, 2010.
* Daniel Winter, Fractal Conjugate Space & Time, Implosion Group 2014.
* Zie hiervoor ook https://globalbem.com/presentations/
(10) Lynne Mctaggart en Ananto Dirksen, Het intentie-effect, Anhk-Hermes 2017.

Drieluik

Dit artikel verscheen als derde in een serie van drie in het blad Spiegelbeeld van januari 2020. Klik hier voor de pdf.
Deel 1 verscheen in Soiegelbeeld van oktober 2019. Klik hier voor de pdf.
Deel 2 verscheen in Spiegelbeeld van december 2019. Klik hier voor de pdf.

Gerelateerd

De stille invasie (deel 1): hoe Morgellons ons bestaan binnendringen

De stille invasie (deel 2): Morgellons en healing

De stille invasie – Spiegelbeeld, oktober 2019 – bijlage 1

De stille invasie – Spiegelbeeld, oktober 2019 – bijlage 2

De stille invasie – Spiegelbeeld, oktober 2019 – bijlage 3

De stille invasie: een serie van drie artikelen over Morgellons in Spiegelbeeld

Morgellons en healing – Spiegelbeeld, december 2019 – bijlage

Foto’s

Foto’s 1 en 3 zijn gemaakt door Jan Smith
Foto 2: Pixabay / Gisela Fotografie
Foto 4: Pixabay / Cor Gaasbeek


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

4 reacties

 1. Daniël schreef:

  “Het besef dat in onze cultuur het mannelijke principe de overhand heeft en daardoor uit het lood hangt. Dit besef leidt tot een herwaardering van het goddelijk vrouwelijke, zoals dat in de tijd voorafgaand aan de opkomst van het christendom nog wijd erkend, beleefd en geleefd werd”
  Vergis je niet, we zijn NU meer en meer in een matriarchaat gaan leven. Zoals racisme, sexisme etc. zich bevonden aan de rafelranden van het patriarchaat, zo bevinden communisme/fascisme, wokeisme, DEI religie en het nieuwe corona-geloof zich aan de rafelranden van het matriarchaat.

 2. Tatjana schreef:

  Fred, je geeft niet alleen morgellons weer als synthetische biologie, maar ook de ziekte van lyme, hiv en evt anderen. Zou je dat nog wat nader toe kunnen lichten. Ik vind dat wel een intresante hypothese. Bijzonder mooi artikel trouwens.

 3. Wilfred Bakker schreef:

  Alles hangt aan elkaar, 5G, vacinatie, chemtrals etc etc.
  Bij deze een prachtige vrouw die het een en ander met elkaar verbind.

  Translate discription.

  Mijn werk is nu geback-upt op Brighteon.com. (meer hieronder) Is dit echt viraal of heeft het te maken met het feit dat F.I.V.E.-G? C.H.I.N.A heeft in het hele land 60 Ghz ontketend met WU-HAN als PILOT CITY. Ongelooflijke vergelijkingen met symptomen die ‘worden weergegeven’ als een V-Irus vergeleken met wat er gebeurt wanneer iemand wordt getroffen met 60 GHz-golven, en het heeft invloed op de opname van zuurstof via het hemoglobine. Deze specifieke frequentie wordt opgenomen door zuurstof. 60 GHz zorgt ervoor dat de rotatie van de elektronen rond het zuurstofmolecuul draait, waardoor het vermogen van hemoglobine om deze zuurstofmoleculen goed op te nemen wordt geremd. Wat zou de ultieme ‘oplossing’ zijn voor zo’n probleem als deze ‘V.I.Rus’?

  Link youtube.

  youtu.be/CtfqUtW_8AA

  Love

  Wilfred

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.