De coronacrisis, de strategie van de antichrist en de antroposofie

“Het is niet moeilijk om de mens te misleiden. Het is wel moeilijk om de mens ervan te overtuigen dat hij misleid is.”

In maart 2020 is door de overheid een zogenaamde ‘intelligente’ lockdown afgeroepen in verband met het coronavirus. Dit nieuws overheerst de huidige wereldsituatie in een mate dat ik mij geroepen voel om er vanuit de antroposofie een woord aan te wijden, temeer omdat bij de afkondiging van deze staat van beleg – want dat is het – de waarheid in buitengewoon ernstige proporties geweld wordt aangedaan, erger dan ooit tevoren.

Aartsengel Michael bevecht de antichrist

Al gauw na de afkondiging van de eerste zogenaamde ‘veiligheidsmaatregelen’ bleek dat er feitelijk weinig intelligentie voor nodig is om in te zien dat de afgekondigde lockdown zijn eigen ware identiteit verraadt middels allerlei grimmige absurditeiten zoals een corona-app, een kliklijn, torenhoge boetes bij overschrijding van de 1 ½ meter-maatregel, de ontzegging van alle vormen van normaal menselijk contact, enzovoort en dat het virus – ik zou zeggen een medische aangelegenheid – een smeermiddel bleek voor de politieke implementering van vrijheidsontnemende maatregelen in extremo.

Wie bekend is met de sociale driegeleding herkent hierin een volkomen onterechte kortsluiting tussen het medische- (als onderdeel van het geestesleven) en het rechtsleven.

Geknoei met gegevens

Vanaf de eerste aankondiging van de virusuitbraak hebben de gezamenlijke media geen middel ongemoeid gelaten om ons toch vooral in te prenten hoe vreselijk bedreigend dit virus zou zijn. Wie ook maar enigszins door heeft hoe propaganda werkt – het er zo duimendik bovenop leggen – kan doorzien wat hier achter steekt. Reeds na enkele weken hadden wij de mogelijkheid om in te zien dat er met beeldmateriaal, statistieken en cijfermateriaal, testmateriaal en diagnostiek ronduit geknoeid werd.

Zo ontstond er een ware informatieoorlog, waarbij de beheerders van de bekende sociale internetsites onder het mom van nepnieuws een ware terreur van censuur gingen toepassen en klokkenluiders moesten uitwijken naar minder goed te vinden sites. Maar juist door de toepassing van censuur, waarbij zelfs wetenschappelijke informatie van vooraanstaande virologen, die een kritisch geluid lieten horen wordt geblokkeerd, verraadt het systeem zichzelf door slechts één visie als bindend te verklaren. En dat is het einde van alle vormen van kennisverwerving. Hierover straks meer.

Het licht wil gekend worden

De verwerving van zelfkennis, waar het in de antroposofie om draait, heeft twee richtingen. Dit conform de twee groeirichtringen van de plant: hemelwaarts, aardewaarts. Bij dit kenproces is de mens aangewezen op kennisverwerving van het licht en datgene wat daar tegenin gaat: in de mens, en in de wereld.

Het licht wil graag gekend worden maar wacht geduldig het moment af waarop de mens ernaar streeft; het duister verzet zich ertegen gekend, doorzien te worden. Verzuimt de mens de kennisverwerving van het boze, dan is hij als een plant die niet wortelt en in het uur van de beproeving geen stand houdt. (zie Marcis 4:6)

Dat Rudolf Steiner heeft gesproken over de positionering van de Mensheidsrepresentant te midden van de tegenspelers op het wereldtoneel, aangeduid als Lucifer en Ahriman, mag als bekend worden beschouwd. Dit beeld komt overigens overeen met het beeld van de drie kruisen opgericht op Golgotha: de gekruisigde Christus te midden van de twee mede-gekruisigden, die zich elk op hun eigen wijze – met en zonder schuldbewustzijn – tot de Christus verhouden.

De incarnatie van Ahriman

Tevens heeft Steiner in dit verband gesproken over het deel van het wereldkarma, waarin ligt besloten dat deze tegenspelers elk hun eigen kans krijgen om éénmalig fysiek te incarneren en waarbij Lucifer ongeveer 3000 jaar voor Christus in China is geïncarneerd en Ahriman in het begin van het derde millennium zal incarneren.

Voor de incarnatie van Lucifer gold dat de herkenning hiervan door een aantal zieners voldoende was om te bewerkstelligen dat deze incarnatie een constructieve bijdrage leverde aan de mensheidsontwikkeling. Wat betreft het optreden van de Christus kunnen wij uit het evangelie opmaken dat er een rechtstreeks verband is tussen de herkenning van Hem als de Messias en Zijn heilswerkingen.

Maar bij het fysieke optreden van Ahriman is deze herkenning noodzakelijk om zijn geplande onheilswerkingen voor de gehele wereld te ontmaskeren. Dit gegeven is tevens het centrale thema in het kleinood Korte vertelling van de antichrist van Wladimir Solofieff.

Bekend mag worden verondersteld dat Ahriman publiekelijk zal optreden in de vermomming van een weldoener. Ik moet zeggen dat Bill Gates (met zijn genocideplannen) al vrij goed model staat.

Twee geestelijke scholen

Aanvullend heeft Steiner daarbij gezegd dat, zoals de leidende tijdgeest Michaël een eigen geestelijke school heeft, waarvan de antroposofie een aardse vertegenwoordiger wil zijn, Ahriman ook een geestelijke, onderaardse school heeft ingericht en zich daarbij eveneens bedient van aardse vertegenwoordigers, die door Steiner zijn aangeduid als de Anglo-Amerikaanse geheime schaduw-broederschappen, en door de New-Age wereld als de cabal of de satanische bloedlijnen, ook wel de Deep State of de Illuminati aangeduid (waarbij de historische opheffing van deze orde niets afdoet aan de actuele werkzaamheid van dit zwart-magisch werkende zeer geheime genootschap).

Van antroposofen zou kunnen worden verwacht dat zij voorbereid zijn om in te zien dat de wereldbeheersende macht die van deze geheime vrijmetselaarsloges uitgaat in verband kan worden gebracht met de huidige verregaande vrijheidsontnemende maatregelen, voor de publieke legitimering waarvan het coronavirus de dekmantel is.

Het doel van Ahriman is om de mens volledig en definitief te knechten, ‘full spectrum dominance’, waarbij geheime, strategische, psychologische en occult werkende maatregelen en middelen (zoals digitale nanotechniek en ioniserende stralingstechniek) worden ingezet voor de knechting van de individuele mens (denk aan mind control, propaganda, vaccinaties) en voor de knechting van grote groepen mensen (denk aan mass control, chemtrails, 5G) – een knechting die is voorzien door een aantal beroemde schrijvers: George Orwell, Aldous Huxley en Ira Levin.

Ahriman heeft het voorzien op het vrije zelfbeschikkingsrecht van de mens en wil hem reduceren tot een slaafse machine, een zombie, een cyborgmens, voorzien van elektronisch aan te sturen digitale implantaten.

Antichristelijke machten

Willen wij een meer volledig plaatje verkrijgen van de werkzaamheid van de geheime genootschappen, dan zouden wij ons moeten verdiepen in een gebied dat bij gezonde mensen grote ethische weerstanden oproept: zwarte magie.

De schrijver van dit opstel kan het (nog?) niet als zijn taak ervaren om zulk een grondige verdiepingsarbeid op te brengen en ziet zich genoodzaakt te verwijzen naar mensen die ertegen bestand zijn om zeer moeilijk te verdragen informatie te verwerken (zie bijvoorbeeld Robin de Ruiters publicatie ‘Hoge politici in de greep van ultrageheime Vrijmetselaarsloges’).

Het zou van naïviteit getuigen te veronderstellen dat de antichristelijke machten deze zo effectieve praktijken niet zouden willen gebruiken. Wat in deze genootschappen wordt gedaan tart iedere beschrijving. De berichtgevingen van ooggetuigen zijn dermate choquerend, dat zij enkel met een verhaal naar buiten kunnen komen dat dermate ongeloofwaardig lijkt, dat zij nergens voet aan de grond krijgen.

Toch lijkt dit de werkelijke bron van alle ellende te zijn, want het aldaar opgenomen filmmateriaal waaruit blijkt dat hooggeplaatste politici zijn gemanipuleerd om mee te participeren in een gruwelijk gebeuren blijkt een onder alle omstandigheden betrouwbaar chantagemiddel te zijn om hun te laten doen en laten wat gewild wordt.

Een voorgeschreven werkelijkheid

Binnen de antroposofische verenigingen wereldwijd is de herkenning van de strategie die de incarnatie van Ahriman voorbereidt, grotendeels uitgebleven omdat een belangrijk onderdeel van onze waarheidsbehoefte en waarheidsbevinding door de media – die door de grote machthebbers in verontrustende mate onder hun controle zijn, waardoor al het gangbare nieuws dat ons bereikt bijna geheel is veranderd in propaganda – massaal zijn en worden gemanipuleerd.

Daarbij zijn een aantal psychologische wapens ingezet om deze waarheidsbevinding te schenden middels de moedwillige introductie van de termen ‘complottheorieën,’ ‘nepnieuws’ en ‘fact checking,’ met als opzet de creatie van een bindende en voorgeschreven werkelijkheid die de waarneembare werkelijkheid moet verdringen en daarbij alle vormen van berichtgeving over en onderzoek naar de ongerijmdheden van de voorgeschreven werkelijkheid aan de hand van de feitelijke werkelijkheid gaandeweg elimineert, negeert, bespottelijk maakt dan wel verbiedt op straffe van strafvervolging, discriminatie, zwart-makerij en zelfs levensbedreiging.

Deze gang van zaken neemt nu reeds absurde vormen aan, voor zover men daar oog voor heeft of: wil hebben. De grootste verspreiders van onbetrouwbaar en opzettelijk misleidend nieuws zijn nu juist de officiële kanalen, die een beeld scheppen van de werkelijkheid dat dermate bezijden de waarheid is, dat momenteel in alle ernst de situatie actueel is geworden dat niets meer is zoals het lijkt, dat waarheid nu leugen is en omgekeerd, dat betrouwbaar nu onbetrouwbaar is, dat normaal nu abnormaal is geworden en een nieuwe norm wordt gesteld in normaal-bevinding…

Wie hier niet de hand van de leugengeest in wil zien, geeft aan daardoor bevangen te zijn.

Psychologische oorlogsvoering

Daar komt nog een ander element bij. En dat is dat Ahriman bij zijn strategie – want dat is zijn werkwijze – doelgericht methoden hanteert en middelen inzet die voor het gewone publiek dermate ongeloofwaardig en afkeurenswaardig zijn, dat klokkenluiders tegenover de overheersende publieke opinie enkel bij een handjevol mensen gehoor vinden. Een goed voorbeeld van een ongeloofwaardige occulte techniek is het verband tussen chemtrails, morgellons, ‘Black goo’ en spinachtige demonen. Een ander voorbeeld is het occulte verband tussen vaccinaties, biometrische tracking, nanobots, genen-manipulatie en 5G.

Weer een ander belangrijk onderdeel van Ahrimans strategie is de combinatie van politieke en psychologische oorlogsvoering, door Naomi Klein aangeduid als shock doctrine, een veel gebruikte methode die in de coronacrisis bewust is geïntensiveerd door bij het argeloze publiek een tsumani van afwijzende emoties uit te lokken zodra iemand deze crisis nuchter en wetenschappelijk onder de loep wil nemen.

De antichrist herkennen

Indien de door Steiner ons gegeven mededelingen over de geheime Anglo-Amerikaanse broederschappen en de incarnatie van Ahriman enkel theorie blijven en niet worden verbonden met de actuele werkelijkheid die echter wel door niet-antroposofen wordt beschreven en bestudeerd, of sterker nog, indien een beschrijving van zulke verbanden als onzin of gevaarlijk wordt aangemerkt, dan kan op deze wijze navenant van de antroposofische instituten niet worden verwacht dat de omschreven taak om Ahriman tijdens zijn te verwachten en eenmaal tot stand gekomen reële publieke optreden als de antichrist te herkennen, te identificeren überhaupt nog een invulling zal krijgen.

Het verslapen van het verband tussen de huidige de mens overal traceerbare, knechtende en vrijheidsontnemende maatregelen (geen vrije meningsuiting, geen recht op normale menselijke omgangsvormen en van vergadering, biometrische tracking, internetcensuur, enz.), waarbij, nogmaals, het coronavirus de dekmantel is om deze – inderdaad draconische – maatregelen publiekelijk te legitimeren, en een geplande elitocratie met de Orwelliaanse signatuur van een totale knechting, het explosieve uiteengroeien van enkele multimiljardairs enerzijds en de arme massa anderzijds, en de goed voorbereide, het publiek massaal op een dwaalspoor brengende strategische zetten uitgaande van de door Steiner genoemde Anglo-Amerikaanse geheime genootschappen, is één ding. Maar we kunnen ons daarbij afvragen of er een kruid is gewassen tegen de actieve ontkenning van dit verband.

De nieuwe inquisitie

Nog even over het idee van een complottheorie.
Wij kunnen heden in alle nuchterheid vaststellen dat het officiële rapport van de commissie Warren over de moord op John Kennedy in 1963 door een buitengewoon grote groep mensen werd aangevochten. Deze situatie leidde ertoe dat alle vormen van wetenschappelijk en journalistiek revisionisme werden neergesabeld als ‘complottheorie’ (zie het CIA-document 1035-960) .

Van het toen publiekelijk gelanceerde idee van een complottheorie is daarbij een politiek wapen gemaakt, terwijl het eigenlijk een geuzennaam zou moeten zijn, want de mensen die vóór revisionisme zijn stellen veelal hun goede naam, hun baan, en soms hun leven in de waagschaal. Zij winnen er voor zichzelf niets bij, zij worden enkel volkomen belangeloos gedreven door de waarheid en hun waarheidszin…

Voor vele mensen die voor de waarheid opkomen begint de geestelijke werkelijkheid die is beschreven in de 8e en de 9e zaligsprekingen, de vervolging om wille van de zaak van Christus, (de waarheid!) een actuele werkelijkheid te worden.

Het complotdenken en het verspreiden van een lezing die afwijkt van de mainstream (nepnieuws) zijn nu publieke gedachtenmisdaden. De nieuwe inquisitie is geboren.

Op deze plaats wordt het standpunt verdedigd dat, wat door de mainstream als complotdenken wordt neergesabeld, in werkelijkheid zou moeten worden aangeduid als ‘compleet-denken.‘ En dat de media bewust misbruik maken van de ingeboren vertrouwenseigenschappen van de mens.

En hoe onaangenaam het ook is, met het ons ingeboren vertrouwen, in autoriteit bijvoorbeeld komen we er niet in deze wereld. We moeten een gezond wantrouwen opbrengen, we moeten een stukje duisternis in ons assimileren.
De complotdenker leeft vanuit het onwrikbare houvast dat hij de waarheid aan zijn kant heeft staan.

Ethische afweer

Hoe komt het dat de afwijzers van complottheorieën zo stellig zijn? Omdat het vermeende complot in ethisch opzicht totaal onaanvaardbaar is. In dat opzicht hebben ze een punt en staan wij op exact hetzelfde standpunt!

Het is zeker en daadwerkelijk onaanvaardbaar dat wij worden voorgelogen, dat chemtrails worden gespoten, dat de te verwachten vaccinatie in combinatie met 5G levensbedreigend is, dat er een geheime agenda wordt uitgerold om de wereldbevolking drastisch te reduceren (Georgia Guidestones), enzovoort. In ethisch opzicht hebben zij die alle complottheorieën neersabelen gelijk en staan wij aan dezelfde kant!

Echter…. was het maar waar dat het enkel fantastische theorieën zijn. Hoezeer zouden wij dat ook wensen! Maar … het is niet onze taak om zo naïef en verblind te blijven. Reeds 2000 jaar geleden werd de mens gewaarschuwd en opgeroepen om uit onze comfortzone te treden en wakker te worden.

Nu Orwellistan wordt uitgerold als vooroefening van Pharmageddon is deze bewustwording de onmisbare basis voor het behoud van het verschijnsel van de vrije zelfbeschikkende mens, dat nu op het spel staat.

Geen gewoon vaccin

De coronapandemie is een vooropgezette plandemie. Er komen steeds meer niet te weerleggen berichten waaruit dit blijkt. Op de officiële sites van de Rockefeller Foundation, het World Economic Forum en de Word Health Organisation kan iedereen zien dat er vijftig jaar lang is gewerkt aan deze plandemie, en dat deze tot in alle details is uitgewerkt.

De coronacrisis en de maatregelen hebben als doel om bij de massa het verlangen te wekken terug te kunnen naar een normaal leven. En dat is de propaganda voor het komende vaccin, dat, U raadt het al, geen gewoon vaccin zal zijn, maar heftiger en boosaardiger dan alles dat op vaccingebied tot op heden is ingezet om de mens aan te vallen. Gepland is een trias van drie spuiten tegelijk, waarvan de buitenste spuiten als elektroden werken die de celmembranen zodanig moeten beschadigen, dat daardoor een hyperpermeabiliteit ontstaat, waardoor het genen veranderende materiaal vrijelijk toegang heeft tot alle lichaamscellen.

Ook wordt er gesproken van biometrische tracking middels een microchip, mogelijk middels een vaccinatie ingebracht. En het arsenaal aan zware metalen in de vaccinatie zal als antenne fungeren voor de straling uitgaande van 5G. Het vaccin is tevens bedoeld als een genen-manipulatie van alle mensen – vandaar dat dit vaccin nu geheel bovenaan de agenda staat.

Een opeenhoping van crisissen

Toegegeven, we worden niet gelukkiger van deze informatie. Bevrijdend werkt het ook niet. Maar blind en doof blijven is ook geen optie.

Op de vraag: ‘wat staat mij in deze situatie te doen?’ kan geen pasklaar recept worden verstrekt, want ieder mens zal voor zichzelf hier een authentiek antwoord op moeten geven.

Het gaat hier om onvrije uniformering versus vrije zelfbeschikking. En zonder de dreigende dwang die op ons af komt zouden wij beslist niet zo worden getriggerd om tot actie te komen, hetzij innerlijk, hetzij uiterlijk, of beide.

Maar het begint met het doorzien van wat er gaande is. Dat is het licht dat wij in de duisternis moeten brengen.

De coronacrisis is een wereldwijde les om de angst voor ziekte te overwinnen en het wezen van ziekte te begrijpen. De ware geneesmiddelen zijn vertrouwen en inzicht in de functie van ziekte. De overheden hebben de verkeerde route gekozen. Daarnaast is het een waarheidscrisis, een vertrouwenscrisis, een vrijheidscrisis, een rechtvaardigheidscrisis… Een crisis van reuzenformaat. De volgende ernstige crisis die komt is de economische…

Aan Steiner werd eens gevraagd wanneer de gebeurtenissen beschreven in de Openbaring van Johannes actueel zouden worden. Hij antwoordde daarbij dat wij dit zelf bepalen, dat het een kwestie is van bewustzijn.

Voor wie de werkelijkheid ervaart zoals hier beschreven is het apocalyptische bewustzijn geboren. Deze geboorte is als een ontwaken uit de comfortzone. Hij beseft dat de gebeurtenissen enerzijds een buitengewoon ernstige bedreiging vormen voor de gehele mensheid en wereld in een ongekend grote omvang, en hij ziet zichzelf geplaatst in deze strijd, niet als toeschouwer maar als participant. Hij put kracht uit het christelijke geloof dat de voorgang van de wereld niet kan worden tegengehouden, omdat de ware mens onaantastbaar is.

Ter afsluiting een citaat is van Omraam Mikhaël Aïvanhov:

“Wie zich vastbesloten op de weg van het goede begeeft, moet weten dat hij de aanvallen van het kwaad niet zal kunnen vermijden. Want het kwaad blijft wat het is, je zult het niet kunnen overtuigen om van aard te veranderen. En het zal voortgaan met je als zijn vijand te beschouwen: wat je ook doet, het zal je bestrijden.

Het kwaad spaart alleen degenen die zijn kant hebben gekozen: het beschermt hen en strooit hen zand in de ogen om hen zo lang mogelijk in zijn macht te houden. Maar vanaf het moment dat je weigert het te dienen, wek je zijn haat op.

Je zal zeggen dat dit toch verschrikkelijk is… Ja, maar dankzij deze haat zal je heel ver komen. Voor alle grote Ingewijden is het kwaad onverbiddelijk geweest en degenen die zulke gebeurtenissen konden interpreteren zagen er een onmiskenbaar teken in.

Want wie tot het uiterste veracht wordt door het kwaad, is waardig om de hoogste Inwijding te ontvangen. Uiteraard beklagen de onwetenden deze persoon: “Och arme, wat een zwaar lot.” Maar zij die beter weten, verheugden zich en zeggen: “Hij is voorbestemd om het hoogste te bereiken.”’

***

Evert de Groot heeft in verschillende natuurvoedingswinkels gewerkt, later ook als eigenaar. Van alle vormen van spiritualiteit is de antroposofie voor hem de grootste inspiratiebron.

Foto: Pixabay.com, Aartsengel Michael, Zica klooster in Servië, Michael Schwinge

Gerelateerd

Op verhaal komen

‘Het waarachtig goede is het overwonnen boze’

Wil je dit artikel delen op social media?

Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm van intimidatie en censuur.

Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten) in je eigen bericht.

Ook handig: maak met je mobiele telefoon een foto van je computerscherm en post daarna de foto. Of, als je mobiel internet gebruikt, maak dan een schermafdruk en stuur die rond met een omschrijving van de bron, maar niet met de link.

Loop je toch nog tegen problemen op? Laat het me weten!

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

9 reacties

 1. Carly Verbon schreef:

  Blijkbaar ooit geabonneerd 🙏 een ontzettend goed geschreven stuk, alleen, hoe kan ik deze delen via email ??

 2. Hans Horneman schreef:

  Goed stuk Evert!
  Ben zelf ook een beetje roepende in de woestijn maar weet ook al heel lang dat dit eraan zit te komen. Ik benader deze crisis vanuit Bijbelse verklaring. Als Jezus zegt waakt ervoor dat niemand u misleid-verleid dan zien we dat de machthebbers van deze wereld de mens verleiden.
  Het is eigenlijks Satan die uit is op Gods blueprint, ons DNA! Door de PCR-test kunnen ze ons al besmetten en het vaccin maakt ons slaaf van de Satan.
  De kroon op Gods werk , De mens zonder eigen keus daar is het Satan om te doen, gelukkig is er voor wie volharden tot het eind een weerzien met Yeshua beloofd.
  Wat een vooruitzicht!

 3. F. Heijtink schreef:

  Deze schrijver net gevonden via GEZOND VERSTAND-KRANT NR. 7. Ik ben geen aanhanger van de antroposofie, maar van Christus en lees inhoudelijk overeenkomsten naar de toekomst in de culminatie van gebeurtenissen die mij als christen vanaf het begin van Corona hebben geattendeerd op de misleiding die idd voortdurend wordt aangewakkerd. Zo is er meer dan ooit binnen tal van groepen met verschillende (religieuze) identiteiten de gezamenlijke (wetenschappelijk onderbouwde) overtuiging aanwezig van de misleiding door mensen. Als christen word ik geattendeerd op de tekenen der tijden en zie bij Evert de Groot dat bijv. antroposofen dat ook zijn, zij het met andere accenten. Dus misleiding gebeurt niet zozeer door mensen maar door de Tijdgeest. Dat is die geest (met hele kleine letter) die nu de kans grijpt op te treden. De bijbel noemt hem de satan. De komende maanden, hooguit jaren, zal leren of deze waarneming echt klopte. Daarom ben ik begonnen Openbaringen opnieuw te lezen.
  Wat mij idd ook verbaast is dat overheidsgelovenden en ‘wantrouwenden’ niet met elkaar kunnen communiceren. Verbazing over mondkapdragenden buiten en alleen in de auto, enz. en verbijstering over wat de pharma en regeringen allemaal kunnen uitspoken. EN dat gesprek hierover onmogelijk lijkt door vooropgezette planning in schaarse programma’s en door in artikelen tegenstanders belachelijk te maken en zo buiten te sluiten. Ik heb sites/kanalen opgeroepen om uit te stralen met voor – en tegenstanders tegelijk te willen praten en de weigeraars / organisaties daarvan in een onderstaande leader op te roepen alsnog te komen. De WAARHEID moeten duidelijk worden! Ik heb zo’n leader nog nergens gezien; vind ik jammer!

 4. Marcellinus Schenninck schreef:

  Hallo Evert,
  Dat ik nu pas jouw artikel ontdek!
  Beter laat dan nooit!
  Gewoon hartstikke goed!
  De rest van de Antros zijn zo aan het klungelen!
  Ondanks alle mooie, sterke, duidelijke woorden die Rudolf Steiner gesproken heeft!
  Het is om te huilen!
  Een paar zijn er! Gelukkig!
  Zoals jij!
  Maar het wordt wel eng zeg, langzaam!
  P:S: Kosmische und Menschliche Geschichte: das Karma der Wahrhaftigkeit!
  Ken je beslist, neem ik maar aan! Geniaal!

  Vriendelijke Groet,
  Marcellinus Schenninck, Kassel.

 5. D. van den Broek schreef:

  Kan uw publicaties waarderen. Ga zo door!

  www.derokendevlaswiek.com

 6. Marthe schreef:

  Dank voor dit opstel. Mijn eerste, aangename kennismaking met deze site (na zovele andere). Wat fijn om een duiding van het gaande wereldgebeuren te lezen vanuit de antroposofie (en mijn eigen “antroposofische” bevindingen bevestigd te zien) ! Hoewel het naar inhoud niet fijn is, vind ik het heel relevant. Zelf ben ik al een paar jaar bezig boeken van Steiner e.a. te lezen, en het blijft wow … wat een inzichten. We worden heel hard uitgedaagd om in onze eigen waarheid te staan, waarlijk een Michaëlische opdracht.

 7. Jan Goovaerts schreef:

  Heel interessant allemaal en ook heel geloofwaardig maar let op, het gaat niet om het verhaal maar om hoe ik er mee om ga. Hoe zorg ik ervoor dat de polarisering stopt? Hoe krijg ik zicht op mijn eigen complot want daar gaat het om, hoe zorg ik ervoor dat mijn complot niet geprojecteerd wordt op de buitenwereld? Hoe zorgen we ervoor dat er geen strijd ontstaat tussen complotdenkers en niet-complotdenkers? Sta in uw waarheid, benoem steeds alles en leg de vinger op elke wonde, laat u niet vaccineren of intimideren en krijg vooral zicht op wat projecties zijn zodat je steeds binnen in jezelf goed en kwaad verenigt zodat dat uiteindelijk ook in de buitenwereld kan gebeuren.
  Het kwaad zit in de eerste plaats van binnen en niet van buiten maar ook liefde komt van binnen en dat is waar we ons op moeten focussen want daar zit de oplossing.

 8. Doortje de Leeuw schreef:

  Wat een mooi en helder stuk! Ik ben geen “practiserend” antroposoof, ik kom wel uit een antroposofisch nest.

  Ik kreeg dit stuk doorgestuurd van mijn moeder en het sluit naadloos aan bij mijn gedachten, gevoelens en angsten die ik al 18 jaar ervaar.

  Het niet bang zijn voor de haat van het kwaad komt bij mij ook keihard aan omdat dat precies is wat ik voel!

 9. Els Bussink schreef:

  Wat ben ik blij met dit artikel. Ik heb de afgelopen jaren veel gelezen en uitgezocht. Ook de boeken van Robin de Ruiter met soms afschuw en schrik gelezen over wat zich achter de schermen afspeelt en een paar van David Icke en Marcel Messing. Ik weet dat er veel waarheid in schuilgaat. Eveneens een aantal boeken van Rudolf Steiner gelezen en bij vele themadagen van Hans Stolp geweest. Hij sprak voortdurend over de werken van Rudolf Steiner. Ook o.a. themadagen over Christus, Lucifer en Ahriman.. Dat Lucifer op aarde is, was me al langer duidelijk. Zelfs een paus die dit openlijk toont met zijn omgekeerde kruis om zijn hals maar Ahriman was even op de achtergrond geraakt . Bill Gates die door velen als een filantroop wordt gezien en zo ook is neergezet door de media heeft zo’n wereldmacht weten te verwerven dat ik inderdaad zie dat hij een (eerste?) versie van Ahriman zou kunnen zijn… Weer vallen er puzzelstukjes op zijn plek. Ik word door de meeste mensen inderdaad ook gezien voor complotdenker en en gevraagd waarom ik me bezighoud met zulke duistere zaken. Waarom heb ik niet meer vertrouwen in het officiële nieuws van tv of in kranten. Ik ga de discussie niet meer aan. Maar wat wel te doen? Waakzaam zijn, naar binnen keren en vertrouwen hebben in de overwinning van het licht. Het zal geen makkelijke tijd worden.Hoe dan ook, ik blijf vertrouwen.

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.