The Saker: “Rusland is in oorlog met de VS en de NAVO”

Dit is geen oorlog van Rusland met Oekraïne, aldus The Saker, maar een oorlog van het in de NAVO verenigde Wetsen tegen Rusland (en uiteindelijk ook India en China).

In een recent artikel op zijn blog hamert The Saker erop dat dit geen oconfrontatie is die zich beperkt tot het oosten van Europa, maar iets veel groters en gevaarlijkers.

Hij schetst een bredere context, waarbinnen we de elkaar snel opvolgende gebeurtenissen kunnen plaatsen. Hierdoor wordt ook duidelijker dat deze oorlog ons in allerlei opzichten zal raken.

De implicatie van deze bredere context is dat – ook wanneer er een wapenstilstand of akkoord komt (en niets wijst daar nu op) deze oorlog niet voorbij zal zijn.

Hieronder volgt de Engelse tekst, gevolgd door een automatische vertaling. De link met uitleg van de term Banderastan heb ik toegevoegd.

A NATO Crusade against Russia

What we are witnessing today is not a war between Russia and the Ukraine, but between Russia and the united, consolidated, West. In practical terms this means that Russia is at war with the United States and NATO, the latter being no more than a docile, if ineffective, instrument for the latter.

Furthermore, since some NATO countries are now playing a crucial role in the war against Russia (UK, Sweden, Poland and the Ukraine, the latter being a de facto NATO member), I submit that the best and simplest way to describe this was is to say that it is a NATO Crusade against Russia.

As for Banderastan, it is already a full NATO member state with about the same rights as all the other NATO members states besides the US: none.

Right now, the so-called “Ukrainian forces” are already composed of anywhere between 40% to 80% composed of foreign fighters (depending on the importance of the location) and include plenty of actual NATO personnel.

By the way, most of the ex-Soviet kit held by former WTO members has been destroyed by Russia, which poses a very thorny problem to NATO: they cannot ship more Soviet kit to Banderastan, and if they ship their own, they will not only lose it forever but the general public (or, at least, those who need to know) will know that western weapons systems are anything but a Wunderwaffe: some is very good, some okay, most of it is useless against a modern adversary. Remember the “awesome” Bayraktars? Where are they now? The same goes for all the other Wunderwaffen of course…

Why a Crusade? Many reasons, ranging from the fact that western imperialism was born with the original Crusades to the fact that, as always, the West is hating and trying to destroy Russia with a truly religious fervor, albeit a clearly satanic one (all western Crusades were satanic in inspiration, but that is a topic for another time).

By the way, understanding this has major force planning implications for Russia. First, the SMO in the Ukraine is only one special case in a much wider war which, in reality, already involves most of our planet (at least in economic and political terms). Second, while Russia has to conduct her SMO, she also has to prepare for a overt, full-scale, war with the West, possibly a nuclear one. Simply put: Russia has to keep the vast majority of her resources and capabilities ready for much larger conflict than the one we are currently witnessing. Put differently, Russia does not want to commit the same mistake as the one made by NATO when it flooded the Ukraine with so much weapon systems that it now lacks them for its own use.

Een NAVO-kruistocht tegen Rusland

Wat we vandaag zien, is geen oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar tussen Rusland en het verenigde, geconsolideerde Westen. In de praktijk betekent dit dat Rusland in oorlog is met de Verenigde Staten en de NAVO, waarbij de laatste niet meer is dan een volgzaam, zij het ineffectief instrument voor de eerste.

Bovendien, aangezien sommige NAVO-landen nu een cruciale rol spelen in de oorlog tegen Rusland (VK, Zweden, Polen en Oekraïne, waarbij de laatste de facto NAVO-lid is), ben ik van mening dat de beste en eenvoudigste manier om dit te beschrijven was om te zeggen dat het een NAVO-kruistocht tegen Rusland is.

Wat Banderastan betreft, het is al een volwaardige NAVO-lidstaat met ongeveer dezelfde rechten als alle andere NAVO-lidstaten behalve de VS: geen.

Op dit moment zijn de zogenaamde “Oekraïense troepen” al samengesteld uit ergens tussen de 40% en 80% bestaande uit buitenlandse strijders (afhankelijk van het belang van de locatie) en omvatten ze veel echt NAVO-personeel. Trouwens, het grootste deel van de ex-Sovjet-uitrusting die in het bezit is van voormalige WTO-leden is vernietigd door Rusland, wat een zeer netelig probleem vormt voor de NAVO: ze kunnen niet meer Sovjet-uitrusting naar Banderastan verschepen, en als ze hun eigen uitrusting verschepen, zullen ze dat ook niet doen. verlies het alleen voor altijd, maar het grote publiek (of in ieder geval degenen die het moeten weten) zal merken dat westerse wapensystemen allesbehalve een Wunderwaffe zijn: sommige zijn erg goed, andere oké, het meeste is nutteloos tegen een moderne tegenstander. Herinner je je de “geweldige” Bayraktars nog? Waar zijn ze nu? Hetzelfde geldt natuurlijk voor alle andere Wunderwaffen…

Waarom een ​​kruistocht? Vele redenen, variërend van het feit dat het westerse imperialisme werd geboren met de oorspronkelijke kruistochten tot het feit dat, zoals altijd, het Westen Rusland haat en probeert te vernietigen met een echt religieuze ijver, zij het een duidelijk satanische (alle westerse kruistochten waren satanische in inspiratie, maar dat is een onderwerp voor een andere keer).

Trouwens, het begrijpen hiervan heeft grote gevolgen voor de planning van de strijdkrachten voor Rusland. Ten eerste is de SMO in Oekraïne slechts één speciaal geval in een veel bredere oorlog die in werkelijkheid al het grootste deel van onze planeet omvat (althans in economische en politieke termen). Ten tweede, terwijl Rusland haar SMO moet uitvoeren, moet ze zich ook voorbereiden op een openlijke, grootschalige oorlog met het Westen, mogelijk een nucleaire oorlog. Simpel gezegd: Rusland moet de overgrote meerderheid van haar middelen en capaciteiten gereed houden voor een veel groter conflict dan het conflict dat we momenteel meemaken. Anders gezegd, Rusland wil niet dezelfde fout begaan als die van de NAVO toen het Oekraïne overspoelde met zoveel wapensystemen dat het ze nu voor eigen gebruik mist.

Blog van The Saker

Gerelateerd

NAVO versus Rusland: hoe krijg je een evenwichtiger beeld?

Wat hangt ons boven het hoofd?

NAVO-landen sturen aan op een militaire confrontatie met Rusland

Goede achtergrondinformatie over de dramatische ontwikkelingen in Oekraïne – updates t/m 2 maart

 

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken. Het kan soms geruime tijd duren voordat je reactie zichtbaar is.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie

  1. Tjeerd schreef:

    Kijk eens naar de video waar een Oekraiense tank twee Russische legertrucks passeert in de omgeving van Kherson neem ik. Het lijkt wel of er met losse flodders geschoten wordt en er een oorlogstheaterstuk wordt opgevoerd. Lees ook de comment onder het artikel even. Deze persoon bracht mij ook op het spoor van dr. Poornima Wagh die nu overigens ook onder vuur ligt.. Wellicht dat ook meespeelt dat in dit gebied binnenkort een nieuwe Joods/Khazaarse staat zou worden gesticht omdat deskundigen als Henry Kissinger verwachten dat de apartheidsstaat Israel in 2022 zal worden overlopen door de naburige Arabische staten en Iran:
    www.frontnieuws.com/video…ent-126613

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.