De manifestatie van de Nieuwe Aarde

Het mooie van lokale initiatieven
is dat ze over de hele wereld plaatsvinden

(Loesje)

Green City

Inleiding

Mijn komst naar Friesland, eind april 2015, bracht me niet terug bij de uitbundige natuur van mijn jeugd, iets waarop ik wel gehoopt had. In plaats daarvan confronteerde deze switch me met een natuur die sterk onder druk staat en terugwijkt.

De natuur van mijn jeugd is er nog wel, maar je moet er goed naar zoeken. Je vindt haar rond sommige bio-boerderijen, in natuurgebieden en op de Waddeneilanden. Maar zelfs daar voel ik dat er iets in de sfeer veranderd is.

Friesland heeft nog iets met me gedaan. Het heeft mijn ogen geopend voor geopolitieke ontwikkelingen die mij in het wereldse Amsterdam nog grotendeels ontgingen. Ik weet precies de dag waarop dit ‘ontwaken’ plaatsvond: 6 augustus 2015.

Het was een rustige, lauwe zomerdag (1). Ik zat op een bankje langs het Prinses Margrietkanaal in Grou en zag daar tot mijn stijgende verbazing hoe het hele luchtruim, van horizon tot horizon, door een paar brullende jets werd volgespoten met uitdijende vliegtuigstrepen, waardoor het heldere, diep donkerblauwe firmament langzaam veranderde in een zonsverduisterende melkwitte koepel. En terwijl ik dit zag gebeuren, begon diep in mij het besef te groeien dat deze vliegtuigen mijn hele wereld op losse schroeven aan het zetten waren.

Chemtrails is de naam voor deze strepen. Het is een omstreden onderwerp. De informatie daarover had ik in voorgaande jaren wel langs zien komen, maar naast me neergelegd. Voornamelijk omdat chemtrails vaak in verband werden gebracht met geheime plannen om de wereldbevolking te verminderen (‘depopulatie’). Dat leek me een indianenverhaal. Niet serieus te nemen.

Maar op grond van deae nieuwe ervaring in Grou besloot ik me er toch nog eens in te verdiepen. En dit keer goed. Dat heb ik gedaan. En mijn conclusie is: chemtrails zijn een realiteit (2). Ze bevatten stoffen die naar alle waarschijnlijkheid zeer schadelijk zijn voor alles wat leeft, groeit en bloeit. De vraag die dit voor mij opriep was: ‘Wat zal ik me verder nog druk maken over ecodorpen en permacultuur als het gif tegenwoordig uit de lucht regent?’

Vervolgens ontdekte ik dat chemtrails niet op zichzelf staan, maar deel uitmaken van een wereldomspannend netwerk van satellieten, HAARP-installaties (‘ionosphere heaters’), radarsystemen en mobiele netwerken. Je kunt pas iets uitrichten tegen chemtrails, als je weet hoe dit complexe netwerk in elkaar steekt. Het daarop volgende onderzoek bracht me bij het werk van Elena Freeland.

Zij heeft minutieus blootgelegd wat er hier gaande is (3). Zij spreekt van een streven naar full spectrum dominance. Totale en absolute overheersing en controle van de aardse atmosfeer. En daarmee van het weer, van de natuur en van alle wereldburgers, inclusief hun geest. In een van mijn blogpostings stelde ik daarom voor om chemtrails een nieuwe naam te geven: Orwell-strepen (4).

Als ik hierover sprak met intimi kreeg ik steevast te horen dat dit te negatief was. Het kon toch niet waar zijn dat….. En zelfs als het wel waar zou zijn, dan moest je er vooral niet teveel aandacht aan besteden, want alles waar je energie in stopt groeit… Zo veranderde ik van aanklager in beklaagde. Ik stimuleerde het negatieve, ik werd een mede-dader.

Mijn verweer daartegen was aanvankelijk zwak: ‘Je moet toch weten in welke wereld je leeft? Alleen dan kun je goede beslissingen nemen.’ Dit argument bracht geen oplossing. Het bleven twee kampen. Dat van het alarm en dat van de ontkenning.

Zo begon de winter. Die gebruikte ik om de stukjes van de puzzel in elkaar te passen. Ik kon maar niet om al dat diepe zwart heen. Welke regering laat bij volle verstand zijn eigen bevolking vergiftigen? Wat is hier gaande?

Mijn conclusie: wij leven in een beschaving die op zijn laatste benen loopt. Elites die eeuwenlang profiteerden van de bloei van deze civilisatie zetten alles op alles om hun posities te behouden. Hoe ernstiger ze zich bedreigd weten, hoe valser ze gaan spelen. Zo bezien is het streven naar full spectrum dominance een signaal van tomeloze zwakte. Een wanhoopsdaad. Maar wel een zeer schadelijke en gevaarlijke wanhoopsdaad.

En de volgende vraag, die zich van hieruit aandient luidt: welke nieuwe beschaving komt er dan aan? Wat proberen de huidige machtscentra er zo massief onder te houden? Als we daar een scherp beeld van hebben, zijn we een grote stap verder. In dit essay noem ik een tiental kernelementen van deze wereld in opkomst. Als je deze elementen in hun samenhang bekijkt, ontstaat het beeld van een waar Paradijs op Aarde.

Naar mijn idee dient dit tijdperk zich daadwerkelijk aan, en kan iedereen daar een bijdrage aan leveren. Met dit essay hoop ik de lezer aan te sporen tot precies zulke acties.

Mijn omzwervingen sinds 6 augustus 2015 hebben mij teruggebracht bij mijn uitgangspositie: de ecodorpen. Ik kijk er nu alleen op een andere manier naar. Ik zie levendig voor me hoe ze zich ontwikkelen uit kleine, zelfvoorzienende kernen van ongeveer acht mensen. Enclaves, die op termijn kunnen uitgroeien tot een ecodorp of een eco stadsdeel.

Deze kleine kernen zijn de motor van de Nieuwe Aarde.

 

1
Onze ware geschiedenis

De moord op president Kennedy in 1963 (5) markeerde de eerste militair-industriële staatsgreep in de VS. De aanslag op de Twin Towers op 11 september 2001 de tweede (6).

Sinds die dag staan overal op aarde de krachten van licht en duister lijnrecht tegenover elkaar. Vooralsnog lijken de laatsten de overhand te hebben. De situatie is echter niet hopeloos en kan ook niet hopeloos zijn. Hier geldt: hoe dieper het zwart, hoe stralender het licht dat het aantrekt.

De krachten van de duisternis maken ons wijs dat er altijd al oorlog en ellende waren op onze planeet, wat een grove leugen is, maar wij geloven die, omdat wij stekeblind zijn voor grote delen van onze eigen planetaire geschiedenis. Dat is niet onze schuld want deze kennis is eeuwenlang voor ons verborgen gebleven (7).

Het zou juister zijn te stellen dat oorlog en ellende sinds de komst van het patriarchaat onuitroeibaar zijn gebleken. We kunnen deze situaties alleen uitbannen als we ons de integrale geschiedenis van de planeet Aarde – en daarmee van de vele vreedzame aardse en buitenaardse beschavingen die haar hebben bewoond – weer toe-eigenen. (8)

2
Onze grootste rijkdom

Al het kwaad dat hierboven is genoemd wordt bedacht en uitgevoerd. Het ontstaat in de geest en vindt daarna zijn manifestatie. Met andere woorden: wij scheppen deze wereld zelf. Dat betekent dat we ook het vermogen bezitten haar te her-scheppen. Twee bevlogen generaties kunnen de wereld een totaal ander aanzien geven. De eerste generatie bedenkt haar en zet de benodigde infrastructuur neer, de tweede kleurt haar in en herschept haar naar haar beeld.

Daarom is het van onvoorstelbaar groot belang HOE wij ons onze wereld voorstellen. Onze grootste rijkdom is ons verbeeldingsvermogen, onze creatieve denkkracht. Wij zijn in essentie Scheppers. Niemand kan ons dat vermogen ontnemen.

De strijd van licht en duister is daarmee in wezen een ideologische strijd. Ons beeld van de wereld maakt de wereld. Dus als het duister de overhand krijgt, dan klopt er iets niet in ons beeld van de wereld. Dan hebben we psychologisch, spiritueel en politiek huiswerk te doen. We moeten de blik naar binnen richten en tot inkeer komen.

Maar dat is niet het hele verhaal. Ook de omgekeerde beweging is nodig en wel min of meer gelijktijdig. We kunnen onze wereld namelijk heruitvinden. Ons haar opnieuw toe-eigenen door haar bij volle bewustzijn te verbeelden. Hoe willen we haar hebben? Hoe willen we haar zien? Wat is onze inkleuring van de Nieuwe Aarde? Welke omgeving gaan onze kinderen en kleinkinderen en de generaties na hen aantreffen?
Wij zijn aan zet.

3
Werelden in transitie

Op het breukvlak van duizendjarige tijdperken ontladen zich enorme spanningen. Het oude klampt zich met man en macht vast aan wat geweest is. Het kan dat ook, want voorlopig beschikt het nog over massieve machtsmiddelen. Het nieuwe roeit tegen deze stroom in en heeft nog amper invloed, maar het hoort de verleidelijke melodie van de naderende toekomst en ontleent daar kracht en vertrouwen aan.

Als het oude echt in het nauw komt, wordt het vals en grijpt het naar afzichtelijke wapens: marteling, moord en doodslag, ondermijning en verraad, bedrog en misleiding. Dat is wat hier bedoeld wordt met ‘het duister’, het is de oude wereld in doodsnood. Dat is waar we doorheen moeten, gewapend met een zo scherp mogelijk beeld van het nieuwe dat zich aankondigt en dat we hier de ‘Nieuwe Aarde’ noemen.

De wereld die op instorten staat wordt gedomineerd door geld, macht en controle. Het is de wereld van Babylon en Rome, van kerkvorsten, oligarchen en politieke elites. De wereld van zelfzucht, particulier eigendom en kapitaal. Een wereld waarin het materiële domineert en het spirituele kwijnt. Een wereld die de aarde en alles wat daarop leeft en groeit schaamteloos plundert en uitput.
De oude wereld in één woord: exploitatie.

Wat zich aandient is een tijdperk van liefde, vrede en overvloed. Een wereld waarin het spirituele het leidende principe is en waarin nemen en geven in balans zijn. Een wereld met een mate van schoonheid die we ons nog amper kunnen voorstellen. Een wereld ook die open is naar de kosmos en dankzij liefdevolle contacten met verre beschavingen op een aanzienlijk hoger peil van wetenschap en technologie staat.
De nieuwe wereld in één woord: creatie.

4
Beelden van de Nieuwe Aarde

De Nieuwe Aarde kent vier kernkwaliteiten of leidende principes: zij is hoogtechnologisch (9), natuurminnend, holyndisch en liefdevol in de betekenis van vervuld van Liefde.
Inzicht in onze ware geschiedenis helpt ons de logica te begrijpen van de opeenvolging van tijdperken en beschavingen die aan ons voorafgingen. Op aarde hebben beschavingen bestaan die technologisch veel verder waren dan de onze nu. Datzelfde geldt op dit moment naar alle waarschijnlijkheid voor beschavingen elders in en buiten ons zonnestelsel. Bescheidenheid ten aanzien van onze huidige stand van technologie is daarom op zijn plaats.
Bovendien maakt dit inzicht duidelijk dat we niet terugkeren naar een vorig tijdperk. We gaan echt niet terug naar de eenvoud van de Middeleeuwen of naar de mobiele leefstijl van nomaden van de periode voorafgaand aan de agrarische revolutie.
We zijn op weg naar iets nieuws, iets dat op aarde nog niet eerder heeft bestaan. Rudimentaire trekken daarvan zijn nu al zichtbaar.

a)
Hoogtechnologisch
Technologie is geconcentreerde geestkracht. High tech in de ware zin van het woord is daarom technologie van een hoog geestelijk niveau. We zien daarvan nu de eerste signalen in de vorm van het werk van wetenschappelijke pioniers die zich bezighouden met het ontwikkelen van een multidimensionele fysica. Daarmee leggen ze de basis voor technologieën als nulpuntenergie (breakthrough energy), voortstuwing zonder brandstof (anti-gravity), interstellair reizen, tijdreizen, tijdelijke onzichtbaarheid (cloaking) en transmutatie van materialen. Sommige van deze meer geavanceerde technologieën worden nu al militair ingezet, maar ze worden hevig onderdrukt in de niet-militaire samenleving.
Hoge technologie is ook spiritueel hoogwaardig. Zij gaat uit van het Ayni-principe: wie neemt zal ook geven en zo mogelijk in ongeveer dezelfde mate. Oftewel: je krijgt wat je geeft.

b)
Natuurminnend
De Nieuwe Aarde is op de allereerste plaats bezielde Natuur.
Zij ziet zich als Natuur. Zij is Natuur. Dat wil zeggen: er is geen scheiding meer tussen mensen en natuur.
Alles wat de wereld van planten en dieren pijnigt is een marteling voor ons. Alles wat de Aarde geweld aandoet is een aanslag op ons.
De Nieuwe Aarde wekt de indiaan in ons en laat deze niet meer inslapen.
Hieruit volgen vanzelf principes als organisch, biologisch, circulair, geven en nemen en permacultuur. Als het goed gaat met de bodem gaat het goed met ons. Als de bossen en zeeën floreren komen wij tot bloei.

c)
Holyndisch
Dit is een nieuw woord. Het is samengesteld uit drie andere woorden; holistisch, individualistisch en holy (heilig). En met een beetje moeite kun je er ook nog een indiaan in ontdekken.
Holyndisch wil zeggen dat het individu nooit losstaat van het geheel van de samenleving, dus altijd deel is van het geheel en zo ook bekeken dient te worden. Dit is een holistisch perspectief. Aan de andere kant is het individu ook een afzonderlijke eenheid en als zodanig heilig, net zoals het lichaam van ieder individu heilig is.

Een andere manier om dit schijnbaar tegenstrijdige principe uit te drukken is het principe ‘WijVoorMij’. Je kunt deze uitdrukking als geheugensteuntje gebruiken. De betekenis is als volgt:
* Wij gaat voor Mij (het collectieve belang staat voorop)
* Wij is er voor Mij (het collectief respecteert en bekrachtigt de positie van elk individu).
Dit principe kan worden toegepast in leefgemeenschappen en werkunits.

Het holyndische bewustzijn gaat er verder van uit dat er altijd en overal hulp en ondersteuning is. In de zichtbare en in de onzichtbare wereld. Niemand is alleen. Niemand wordt alleen gelaten. De Nieuwe Aarde is inclusief. Zij omarmt iedereen.

d)
Liefdevol
Zoals er Newtons hoofdwetten van de thermodynamica zijn, zo zijn er ook de hoofdwetten van de Nieuwe Aarde en de Eerste Hoofdwet van de Nieuwe Aarde is die van de Liefde.
Liefde is de emotie die de Schepping ervaart als zij schept. Vanuit ons contact met deze emotie valt alles op zijn plaats. De Gouden Regel spreekt dan voor zich: behandel ieder ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Beter nog: behandel ieder ander als eigenhandig door jou geschapen.
Liefde is de spirituele grondtoon van de Nieuwe Aarde.

De Nieuwe Aarde is geen betere versie van de huidige samenleving; zij is een andere beschaving (10). Het gaat om een nieuw en omvangrijk tijdperk met uiteenlopende maatschappelijke ordeningen, zoals we die nog niet eerder zagen in de aardse geschiedenis. Een soort Atlantis, maar nu dan in omgekeerde tijdsvolgorde, dus als opkomende civilisatie met een naam, die we nu nog niet weten. De Nieuwe Aarde is de aanduiding, die we gebruiken totdat we een betere weten.

De spiritualiteit van de Nieuwe Aarde is in ontwikkeling. Zij zoekt aansluiting bij de wijsheid van oude civilisaties en tradities, maar beperkt zich daar niet toe. Zij ontwikkelt nieuwe vormen en inhouden. De ontplooiing van deze spiritualiteit is een creatief proces. Het is een spiritualiteit ‘under construction’ (in aanbouw). Dit proces vraagt om bescheidenheid, een open geest en humor.

5
Kenmerken van de Nieuwe Aarde

De transitie naar het nieuwe tijdperk speelt zich op een groot aantal gebieden af. Toegepast op de samenleving onderscheiden we de volgende kenmerken van de civilisatie in opkomst:

* zij rust in de schoot van Moeder Aarde (Gaia). Zij huldigt de uitgangspunten van de permacultuur en eerst en respecteert alle wezens (belichaamde en onbelichaamde) die de aardse atmosfeer bevolken.
* zij gaat uit van vrijheid in persoonlijke en intieme relaties
* zij draait op breakthrough energy, de oneindige en schone energiebron van het universum
* zij kent een holistische en multidisciplinaire wetenschapsbeoefening en een onderwijssysteem dat gebaseerd is op intrinsieke motivatie
* zij produceert volautomatisch haar generieke goederen en diensten en maakt zo de weg vrij voor grootschalige beoefening van ambachten en kunsten
* zij heeft een holistisch en natuurlijk gezondheidssysteem, gebaseerd op de overtuiging dat wij op de eerste plaats intentiegestuurde energie zijn
* zij erkent het bestaan van buitenaardse intelligenties en de aanwezigheid daarvan op aarde sinds mensenheugenis en streeft vreedzame samenwerking met deze Anderen na en dat in volledige openheid (11)
* zij past op grote schaal kunstmatige intelligentie en andere geavanceerde vormen van informatietechnologie toe
* zij is opgebouwd uit netwerken van kleinschalige, zelfvoorzienende ecologische leefgemeenschappen
* zij is diepgaand spiritueel van karakter en moedigt geestelijke en intellectuele pluriformiteit aan

6
De vorming van enclaves

We hoeven niet te wachten op de komst van de Nieuwe Aarde. We kunnen haar nu al stap voor stap opbouwen. In die opbouw is de vorming van kleine kernen essentieel. Zij zijn de spil van de sociale structuur van de nieuwe civilisatie. Zij zijn het voertuig van de transitie.

Te denken valt aan groepen van acht volwassenen die een intentioneel verbond sluiten, een kleine gemeenschap waarin ze lief en leed met elkaar delen, samen zorgen voor een goede directe leefomgeving, voor gezond voedsel, schoon water en schone energie, voor de opvoeding van hun kinderen en de ontvangst van hun gasten. Acht van zulke groepen kunnen het sociale klimaat in een dorp veranderen. Enkele tientallen van deze groepen kunnen dat in een grote stad.

Zo ontstaan enclaves van de Nieuwe Aarde. En dan gaat het er vervolgens om dat ze zich tegen de verdrukking in weten te handhaven. Ze zullen immers de nodige tegenwerking ondervinden vanuit de oude wereld die hen omringt. Sommige enclaves zullen daardoor uiteenvallen en zich hergroeperen. Maar al doende zullen ze kunnen groeien in kracht en bewustzijn.

We kunnen ons hierbij laten inspireren door de ervaring van de stichters van ecovillage Auroville (13) in India. Ooit was daar slechts woestijn. De eerste, kleine enclave wist zich te handhaven. Daarna kwam er op enige afstand een tweede. Toen een corridor tussen de eerste en de tweede. En zo verder. En nu is Auroville een bloeiende, groene stad.

De vorming van enclaves van de Nieuwe Aarde is enerzijds een transitiestrategie. Anderzijds is dit ook een politieke en economische urgentie. De krachten van het duister zaaien overal op aarde dood en verderf en naar het zich laat aanzien zal Europa hierbij in de komende jaren niet gespaard worden. In die zin is de vorming van deze enclaves, opgevat als ecologische, zelfvoorzienende leefgemeenschappen, een bitter noodzakelijke overlevingsstrategie.

Deze combinatie van op de lange termijn gericht intentioneel denken en handelen en op de korte termijn voorbereid zijn op zware tijden komt tot uitdrukking in de afkorting ALOHA. Daarin staat A voor alert zijn, L voor liefde, O voor Organisatie, H voor heling en A voor actie.
Nieuwe Aarde enclaves kunnen zich ALOHA-groepen noemen.

7
Voorbereid zijn op zware tijden

Op het breukvlak van wisselende civilisaties ontladen zich enorme spanningen. We zien dit nu op drie gebieden:
A – toenemend gevaar van oorlog (14)
B – toenemende toxiciteit van onze leefomgeving
C – toenemende kans op een zware economische crisis en grote politieke onrust als gevolg daarvan

Toelichting bij A en C: onze huidige economie is niet gebouwd op grote verstoringen. De toeleveringsketen naar de steden is lang en kwetsbaar en na 72 uur (15) zijn de schappen in de winkels leeg. Daarna zal er chaos heersen.
Kleine, zelfvoorzienende kernen doen er verstandig aan nu al rekening te houden met de mogelijkheid van deze chaos en als deze zich voordoet klaar te staan om waar mogelijk te helpen (bijvoorbeeld door overcapaciteit in hun voedselproductie in te bouwen).

Toelichting bij B: langzaam maar zeker wordt onze hele leefomgeving vergiftigd door chemisch bewerkt voedsel, medicijngebruik, genetisch gemodificeerde grondstoffen, vaccinaties, radioactieve straling, straling van mobiele netwerken, chemtrails, gebruik van gifstoffen in de landbouw, fluor en verontreinigd drinkwater.

Gevolg: onze weerstand neemt af en we worden ziek. Voor ALOHA-groepen is heling daarom een enorm belangrijk speerpunt. We kunnen immers niet goed werken aan de Nieuwe Aarde als we ziek zijn. Omgekeerd: we kunnen leren hoe we onszelf en onze omgeving kunnen helen. Daarmee zullen we de reikwijdte van de Nieuwe Aarde juist kunnen vergroten.

De VS zijn een supermacht in ontbinding, zoals de USSR dat in de jaren ’90 was. Het is een wonder dat we daar destijds zonder grote kleerscheuren van zijn ‘weggekomen’. De Russen kozen voor een vreedzame transitie. Alles wijst er op dat de VS een andere kant opgaan.

Er zijn verschillende scenario’s denkbaar:
A-De ontbinding van de VS als supermacht gaat sneller dan de oorlogsvoorbereidingen tegen Rusland en China. In dat geval zullen we een economische crisis zien van ongekende omvang.
B-Rusland en China capituleren onder economische, politieke en militaire druk en dreiging van nucleaire vernietiging. Een variant van dit scenario is dat Rusland zwicht en China niet. In dat geval verplaatst de druk zich naar het Verre Oosten.
C-Een langdurige en complexe oorlog met economische, politieke en overwegend conventionele militaire middelen en een ongewisse afloop. Brandpunt (en brandhaard): Europa. Dit is het scenario waarvan we nu de meeste signalen zien.
D-Scenario X, volkomen onverwachte ontwikkelingen zoals een buitenaards ingrijpen (zie verklaring astronaut Edgar Mitchell) (16)

Welk scenario het uiteindelijk ook wordt, we kunnen maar beter ons eigen scenario schrijven. Dat van de ALOHA-groepen.

8
Onze prioriteiten

Op de korte termijn (2016-2017):
* vorming van ALOHA-groepen en geografische spreiding daarvan
* vorming van ‘blote voeten’ gezondheidsbrigades, paramedische healingteams (17)
* oprichting van een Projectbureau dat locaties voor intergenerationele zelfvoorzienende leefgemeenschappen beschikbaar maakt (dit is projectontwikkeling)
* oprichting van een Servicepunt dat de vraag naar en het aanbod van zulke locaties op elkaar afstemt (dit is dienstverlening)

Op wat langere termijn (2018 en later)
* duurzame communicatie-voorzieningen
* blote voeten zomerscholen, educatie
* opbouw en verdediging van alternatieve media

Tot slot

Nogmaals: het is mogelijk om de wereld binnen twee generaties een volledig ander aanzien te geven. Als ik deze overtuiging uitspreek ten overstaan van intimi, ontmoet ik ongeloof. ‘De hele wereld veranderen in zo korte tijd? Dat lukt nooit.’ Volgens mij dus wel. Als we maar op tijd allerlei neerdrukkende overtuigingen herkennen en loslaten.

Over 60 jaar – in 2076 – kan onze wereld een totaal ander aanzien hebben.
Eén generatie is nodig om de benodigde infrastructuur neer te zetten.
De volgende generatie brengt de nieuwe beschaving dan tot bloei.

 

Noten

(1)
Zie de posting over deze ervaring op mijn blog TransitieWeb:
Vuiltjes aan de lucht (link)

(2)
Zie de volgende postings op TransitieWeb:
Peter Kirby: ‘De chemtrail luchtvloot bestaat uit drones’ (link)
Nucleair chemicus Marvin Herndon: “Chemtrails bevatten vliegas” (link)
Chemtrails op de korrel nemen: a hell of a job (link)
Olav Phillips: “Chemtrails are very real” (link)
Zie ook:
De website van onafhankelijk onderzoeker Clifford Carnicom (link)
En verder: geoengineeringwatch.org (link) en aircrap.org (link)

(3)
Elana Freeland over chemtrails en mind control (link)

(4)
Waarom we chemtrails beter Orwell-strepen kunnen noemen (link)

(5)
Zie het uitstekende artikel van Paul Craig Roberts:
When They Killed JFK They Killed America (link)
En het boek van John Hughes-Wilson:
JFK: An American Coup D’Etat: The Truth Behind the Kennedy Assassination (link)

(6)
Zie onder meer:
Real investigation of 9/11 coup d’état would destabilize US: Scholar (link)
Coup d’état, posting Paul Craig Roberts (link)
Paul LaViolette: “Twin Towers zijn door een energiewapen neergehaald” (link)
9/11: we weten nog steeds niet wat we zagen, posting op TransitieWeb met video van de presentatie die dr. Judy Wood in 2012 gaf in Hilversum over de ‘dustification’ van de Twin Towers (link)

(7)
Zie hiervoor: The Suppressed History of Planet Earth (link)

(8)
Er komen steeds meer anwijzingen dat er op aarde honderdduizenden jaren gelden al geavanceerde beschavingen bestonden en dat die – naast perioden van conflict – ook zeer langdurige vreedzame perioden kenden.
Zie voor deze verborgen geschiedenis bijvoorbeeld:
Houd je vast: piramiden in Bosnië (link)
Michael Tellinger: Ancient civilisations and free energy (link)
Er is veel literatuur over verborgen, oude beschavingen, zoals al het werk van Sitchin (link) en dat van Von Daniken (link), maar er is nog geen voldoende samenhangend beeld ontstaan. Naar onze ‘integrale, planetaire geschiedenis’ zal nog veel nieuw onderzoek gedaan moeten worden.
Zie ook het artikel ‘Atlantis, Lemuria & Maldek’ voor het langs mediamieke weg verkregen historische beeld van dr. George King (link).
En uiteraard is er het beroemde boek van Rudolf Steiner over de Akasha Kronieken (downloadlink)

(9)
De Nieuwe Aarde is een hoogtechnologische beschaving (link)

(10)
GlobalBEM Conference 2013, The Day After (Nl) (link)

(11)
New Study suggests Alien Civilizations may number in TRILLIONS (link)

(12)
De Kracht van 8 (link)

(13)
The Origins of Auroville (link)
Film City of the Dawn (55 min) (link)

(14)
Mijn Radio Oranjegevoel bij de wake-up call van The Saker (link)
Silencing America as it prepares for war (link)
US-NATO Military Escalation on Russia’s Doorstep, Deployment of “Nuclear Attack Units”. Moscow Has Issued Warning (link)
Pentagon Prepare For War between U.S. And China (link)

(15)
72 hours to anarchy (link)
Just three days to anarchy (link)

(16)
‘Aliens prevented nuclear war on Earth’: Former NASA astronaut makes unexpected claim (link)

(17)
Barefoot doctors (link)
China’s village doctors take great strides (link)

Credits
De afbeelding aan het begin van dit artikel is afkomstig van de website weburbanist.com

Pdf (link werkt weer)
Klik hier voor een PDF van deze posting

 

 

Dit vind je misschien ook leuk...

2 reacties

  1. Marije schreef:

    prachtig!

  2. van hees, peter schreef:

    Heilsam ist nur wenn in der Spiegel der Menschenseele lebet die ganze Gemeinschaft
    und in der Gemeinschaft lebet der einselseele Kraft. Rudolf Steiner

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.